Tilbake

varbi1170x300_alt1englogga.jpg

Lektor i historia, särskilt militärhistoria

Department of Military History

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Den militärhistoriska forskningen vid Försvarshögskolan syftar till att stödja officersutbildningen genom att undersöka olika aspekter av den militära professionens och krigföringens historia, liksom aspekter av förhållandet mellan krigsmakt och samhälle i förfluten tid, vilka ter sig betydelsefulla i dagens kontext. Genom nära samarbete med historievetenskapliga forskningsmiljöer utanför Försvarshögskolan säkras forskningens vetenskapliga relevans och bredare samhällsnytta.

Institutionen för militärhistoria har två avdelningar, avdelningen för militärhistoria och avdelningen för språk.

Anställningen är placerad på Militärhistoriska avdelningen (MHA), Institutionen för Militärhistoria (IMH) i Stockholm.

Beskrivning av ämnesområdet

Vid Försvarshögskolan är ämnet historia, särskilt militärhistoria, inriktat mot att studera relationen mellan krig, kultur och samhälle samt utvecklingen av militär strategi, operationer och taktik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter inom forskning inbegriper självständig forskningsverksamhet, visst ansvar för forskningsfinansiering samt aktivt deltagande i högskolans forskningsmiljö samt vetenskapssamhället i stort.

Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper aktivt deltagande i utveckling och genomförande av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och kan i förekommande fall inbegripa forskarnivå samt handledning av doktorander.

En lektor ska bidra till högskolans utvecklingsarbete, och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag samt samverka med det omgivande samhället.

I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning inom andra ämnens kurser vid lärosätet, deltagande i fältövningar och liknande moment inom Försvarshögskolans militära program, samt vissa redaktörssysslor.

I arbetet ingår det att följa och bidra till utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som lektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Allmänna krav
En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt riktlinjer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, eller motsvarande internationella riktlinjer) eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll, med godkänt resultat innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats. 
 
Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen. 
 
Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnet historia, särskilt militärhistoria, som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet från officersutbildning eller försvarssektorn, liksom dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med militärhistoria närstående ämnen, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande. Institutionen planerar under de närmaste åren viss läromedelsproduktion, varför erfarenhet av redaktörssysslor är meriterande.

Om anställningen

Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid. I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Denna anställning regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Ansökan 

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan. Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. 

Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 87/2024.

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm.

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 87/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2 augusti 2024

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

 
Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Vice Prefekt Per Eliasson, per.eliasson@fhs.se
  • Professor i historia, särskilt militärhistoria, Steve Murdoch, steve.murdoch@fhs.se
  • HR-partner, Christoffer Svensson, christoffer.svensson@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2024!

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Efter överenskommelse
Lønn Individuell lön
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER HF/HR 87/2024
Tillitsvalgt
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
PUBLISHED 25.04.2024
ENDS 02.08.2024

Del lenker

Logg inn og søk stillingen