Tilbake

varbi1170x300_alt1englogga.jpg

Lektor i försvarssystem

Institutionen för försvarssystem

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Tjänsten omfattar forskning, undervisning och administration inom ämnet försvarssystem med ett fokus på tvärvetenskapliga tillämpningar och utvecklingsarbete inom försvars- och säkerhetsområdet (förmågeutveckling) och inom försvarsinnovation. Utveckling av försvarsförmåga och försvarsinnovation är ett mångfacetterat område och relaterar till både militära och samhälleliga aspekter av försvar och säkerhet, med ett uttalat förändringsanspråk. Dessa aspekter kan omfatta frågor relaterade till organisation och management såsom innovationsledning, materielledning och förmågeledning. Forskningsfrågorna kan också vara teknikrelaterade och till exempel fokusera på systemtänkande, systems engineering och logistik. Ytterligare områden kan vara relaterat till rymdutveckling, cyberutveckling eller underrättelseutveckling.

Din forskning kan ta sin utgångspunkt från forskning som utförs i relation till militära, civila, industriella eller kommersiella aspekter.

Ansvar relaterade till utbildning omfattar undervisning, handledning, pedagogisk utveckling, planering av program och kurser, administration, examination och kursvärdering. Ansvar relaterade till forskningen innefattar att planera, genomföra och leda forskning, att bidra till att erhålla forskningsfinansiering samt att sprida information om forskning nationellt och internationellt. I ansvaret ingår även högskoleutveckling och akademiska förtroendeuppdrag. Arbetsuppgifter relaterade till vidareutvecklingen inom ämnet försvarssystem samt att delta i utvecklingen av institutionens forskningsmiljö ingår också. Utöver detta förväntas den framgångsrika sökanden vara engagerad i samverkan med organisationer utanför Försvarshögskolan. Institutionen har som mål att skapa en balans mellan undervisning och forskning.

Forskning, undervisning och handledning sker inom såväl civila som militära utbildningsprogram.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Om den sökande har en utländsk examen görs en bedömning från fall till fall för att avgöra om den kan anses likvärdig med en svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor gäller den grad av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

  • Vetenskaplig skicklighet inom områden relevanta för försvarssystem visad genom vetenskapliga publikationer i erkända vetenskapliga publikationskanaler samt genom planering och ledning av forskarlag.
  • Pedagogisk skicklighet visad genom styrkt erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom relevanta ämnen för denna tjänst. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att dess kvalitet kan bedömas korrekt.

Det är även meriterande att den sökande har dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning och kunskap/erfarenhet avseende militära operationer och/eller kunskap inom civil krishanteringsdomän.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast två år efter att anställningen påbörjades.

Du ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa och arbeta på engelska men eftersom den här anställningen är tänkt att också innehålla administrativa uppgifter, studierektorsuppdrag och representationsuppgifter i nämnder och utskott krävs att du senast två år efter anställningen förstår, skriver och talar svenska.

Om anställningen

Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid.

Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Eftersom en övervikt av de som arbetar vid Institutionen för försvarssystem är män, ser vi gärna kvinnliga sökande.

Denna anställning regleras av högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning för lärare Ö 792/2022.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt FHS:s engelska CV-mall för anställning av lärare.

Ansökan ska göras på engelska då den kan komma att granskas av internationella experter.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 30/2024.

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm.

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med HF/HR 30/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2024-04-03.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Prefekt Stefan Silfverskiöld, stefan.silfverskiold@fhs.se
  • Proprefekt Hans Liwång, hans.liwang@fhs.se

 

 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Efter överenskommelse
Lønn Individuell lön
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER HF/HR 30/2024
Tillitsvalgt
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
PUBLISHED 13.02.2024
ENDS 08.04.2024

Del lenker