Takaisin

Biträdande lektor i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på klimat

Statsvetenskapliga institutionen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan analyserar hur säkerhet och osäkerhet skapas, vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras – i samtliga fall i ett svenskt, europeiskt och globalt sammanhang. Vi utforskar hot, konflikter, beslutsprocesser, kommunikationsprocesser, identitetskonstruktion och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, med särskilt fokus på Sverige och de nordiska länderna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Ryssland och Östasien.

Syftet med vår forskning och utbildning är att bidra till en mer komplex och nyanserad förståelse av världen. Våra forskare deltar regelbundet med sin expertis i nationell och internationell media, ger råd till beslutsfattare, deltar i uppdragsutbildning och verkar för att öka kunskapen i samhället i aktuella frågor.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan kan indelas i två övergripande teman - säkerhetspolitik och krishantering - samt ett antal inriktningar vilka organiserar forskare såväl som doktorander.

Anställningen är placerad vid Institutionen för statsvetenskap och juridik i Stockholm. 

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan analyserar hur säkerhet och osäkerhet skapas, vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras – i samtliga fall i ett svenskt, europeiskt och globalt sammanhang. Vi utforskar hot, konflikter, beslutsprocesser, kommunikationsprocesser, identitetskonstruktion och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, med särskilt fokus på Sverige och de nordiska länderna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Ryssland och Östasien.

Syftet med vår forskning och utbildning är att bidra till en mer komplex och nyanserad förståelse av världen. Våra forskare deltar regelbundet med sin expertis i nationell och internationell media, ger råd till beslutsfattare, deltar i uppdragsutbildning och verkar för att öka kunskapen i samhället i aktuella frågor.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan kan indelas i två övergripande teman - säkerhetspolitik och krishantering - samt ett antal inriktningar vilka organiserar forskare såväl som doktorander.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och administration inom ämnet statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskild fokus på klimat och miljö. I arbetsuppgifterna ingår även ansökningar av forskningsmedel samt ämnes- och kursutveckling. Vidare ingår att delta i relevanta interna och externa nätverk som berör klimat, kris och säkerhet. 

I arbetet ingår det att följa utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling som i övrigt har betydelse för arbetet. Som biträdande universitetslektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Allmänna krav

En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt riktlinjer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, eller motsvarande internationella riktlinjer) eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll, med godkänt resultat innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats.

För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Dessa ska tydligt framgå i anställningsprofilen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen.

Behörighet 
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har uppnått behörighet tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning som biträdande lektor gäller förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

Som bedömningsgrund vid anställningen gäller:

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin) med inriktning mot krishantering och/eller säkerhet med särskilt fokus på klimat. 

Ytterligare bedömningsgrund:

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin).

Om anställningen
Anställningen avser heltid på fyra år. Anställningen är en meriteringsanställning som innehåller minst 50 % forskningstid med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. En sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Denna anställning regleras av Högskoleförordningen samt Försvarshögskolans anställningsordning

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande, befordran samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Läs om förmåner för anställda vid Försvarshögskolan via denna länk

Ansökan 
Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare MALL.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 212/2023

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm.

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 212/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2023-12-22. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

•     Kontaktperson, Ronnie Hjorth, ronnie.hjorth@fhs.se 

•     Kontaktperson, Simon Hollis, simon.hollis@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta Efter överenskommelse
Palkka Individuell lön
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero HF/HR 212/2023
Liiton luottamusmies
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Julkaistu 09.11.2023
Haku päättyy 23.12.2023 klo 01.00

Jaa linkki