Zurück

En eller flera biträdande universitetslektorer i krigsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv.  Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 450 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se.

Anställningen är placerad på Taktikavdelningen eller Operativa avdelningen vid den Militär­vetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap och militärhistoria.

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Taktikavdelningen och Operativa avdelningen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap. Lärarna undervisar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå på de civila och militära programmen. Dessa inkluderar Officersprogrammet (OP) samt det Högre Officersprogrammet (HOP) som är ett mastersprogram. Undervisning och handledning sker även på forskarnivå.

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels använd­barhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och icke­konventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisa­tioner, officersyrkets villkor, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning, om minst 50 %, samt undervisning och administration inom ämnet krigsvetenskap med fokus på taktik och operationer inom de olika arenorna, operationskonst samt operativa funktioner såsom t.ex. underrättelsetjänst och logistik. Anställningen innefattar även kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling, samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång, om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldra­ledighet eller andra förklarande omständigheter. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor gäller främst förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioriteringsordning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikter, och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Kvantitativ forskning är särskilt meriterande.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Eftersom tjänsten/tjänsterna är tänkt/tänkta att förläggas vid Taktikavdelningen och Operativa avdelningen är det meriterande med kunskaper om taktik och operationer inom ramen för krigföring och militär maktutövning. Det är slutligen meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt dokumen­terad erfarenhet av framgångsrika ansökningar om externa forskningsmedel.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnesområdet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, och där en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning. De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växeln).

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på FHS:s webbsida, se här.

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Digitala publikationerna ska laddas upp i samband med ansökan. Böcker skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan.

Märk din ansökan med dnr HF/HR 51/2021.

Välkommen med din ansökan senast den 6 september 2021!

Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit/Teilzeit
Arbeitsbeginn 2022-01-01
Gehalt Individuell
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer HF/HR 51/2021
Personalratvertretung
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
  • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-553 425 00
Veröffentlicht 06 Sep 2021
Letzter Bewerbungstag 14 Sep 2021