返回

Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden (psykologi)

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Försvarshögskolan söker en universitetslektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, inriktning psykologi, med placering i Stockholm

Risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan som fokuserar på förmågan att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ämnet är brett och omfattar individuella, organisatoriska och samhälleliga perspektiv. Det handlar om de som leder och de som leds och om förutsättningar som påverkar ledarskapet. 

En välfungerande personalförsörjning är betydelsefull för militära och civila organisationer som verkar under påfrestande förhållanden. Frågor som rör personalförsörjning ingår i ledarskapsämnet vid Försvarshögskolan. Det handlar om rekrytering och urval och om vad som kan göras för att främja goda arbetsattityder, hälsa och en optimal personalomsättning. 

För att stärka forskningen inom personalförsörjning bygger Försvarshögskolan nu upp en ny forskningsplattform, Psykometrisk plattform. Satsningen ska möta behov av test och- instrumentutveckling, validering och studier av interventioner och bygger därför i första hand på kvantitativa metoder. Försvarsmakten är uppdragsgivare och förhoppningen är att plattformen också ska omfatta andra verksamheter inom säkerhetssektorn. 

Ledarskapsavdelningen är idag en del av institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) och finns i både Stockholm och Karlstad. Ämnet är i en dynamisk fas och kommer under de närmaste åren sannolikt att bilda en egen ämnesinstitution. Anställningen är placerad i Stockholm där avdelningen idag har ca 20 medarbetare som utbildar och forskar inom bland annat ledarutveckling, personalförsörjning och kris- och riskhantering. 

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Forskning och undervisning avser både militär och civil sektor.

I forskning ingår att planera, bedriva och leda forskning, att bidra till forskningens finansiering samt att informera nationellt och internationellt om egen forskning. Den aktuella tjänsten är för närvarande knuten till projektet Psykometrisk plattform, där en huvuduppgift är att tillsammans med projektledaren bygga upp den nya forskningsplattformen i samarbete med uppdragsgivaren.

I utbildning ingår undervisning och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination samt uppföljning och utvärdering av utbildning. I administrativt arbete ingår främst kursadministration och akademiska förtroendeuppdrag. I tjänsten ingår också att bidra till att utveckla ämnet ledarskap under påfrestande förhållande och att medverka i utvecklingen av institutionen som forskningsmiljö. Dessutom ingår samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av relevans för anställningen, och som visat pedagogisk skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning, varvid de tre första ges särskild vikt:

vetenskaplig skicklighet inom området ledarskap eller relaterade, och för den aktuella tjänsten, relevanta områden. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning och publicering. psykometrisk metodkompetens och vana att arbeta med relevanta statistiska program och metoder liksom vana vid datainsamling och datahantering (data- management). pedagogisk skicklighet ska ha visats genom egen undervisning och handledning. förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt tillgång till ett utvecklat nätverk av relevans för tjänsten. erfarenhet av arbete med utveckling av psykologiska test eller motsvarande för tillämpad användning, exempelvis för urval eller kliniskt bruk.

Kännedom om Försvarsmakten eller andra delar av säkerhetssektorn är meriterande.

Det är viktigt att ansökan utformas så att det är möjligt att bedöma i vilken grad som ovanstående bedömningsgrunder uppfylls.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Vidare ska den sökande ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll, enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen. Försvarshögskolan välkomnar även utländska sökande.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna bifogas ansökan i rekryteringssystemet.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 134/2020. Välkommen med din ansökan senast den 2021-03-22!

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Avdelningschef Pär Daléus; 073-633 38 36; par.daleus@fhs.se
Projektledare Psykometrisk plattform Stefan Annell; 070-854 15 57; stefan.annell@fhs.se

HR-generalist Kia Vejdegren; kia.vejdegren@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Tillträde enligt överenskommelse.
工资 Månadslön
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 HF/HR 134/2020
发布时间 2021-02-04
申请截止日期 2021-03-22