Cofnij

Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Försvarshögskolan söker en professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, placering Stockholm 

Anställningen som professor i ledarskap under påfrestande förhållanden är placerad vid institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL) i Stockholm. Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan som fokuserar på en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ledarskap kan också ses som en process för att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt.

Till ämnesområdet ledarskap under påfrestande förhållanden hör ledarskap i både direkt och indirekt form, särskilt under påfrestande förhållanden vilka belyses från främst ett individuellt och organisatoriskt, men även från ett samhälleligt perspektiv. 

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap kännetecknas av mötet mellan civil och militär expertis, mellan teori och beprövad erfarenhet, samt mellan akademi och professioner inom försvarsmakten och säkerhetssektorn. Institutionen rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. 

På Ledarskapsavdelningen arbetar civila och militära som forskar och genomför undervisning i ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap under påfrestande förhållanden. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har Ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten genom högskolepedagogiska kurser. 

Ledarskapsavdelningen finns i Karlstad och i Stockholm. Anställningen är placerad vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap i Stockholm. 

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. 

Mer specifikt innefattar befattningen som professor forskning, undervisning och handledning inom såväl civila som militära utbildningar inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden och att vara företrädare för ämnet. I tjänsten ingår också att bidra till att utveckla ämnet ledarskap under påfrestande förhållande och att bidra till finansieringen av avdelningens forskning. 

Som professor förväntas du också att medverka i utvecklingen av Försvarshögskolan och institutionen som forskningsmiljö, liksom att ge stöd till ledarskapsutvecklingen inom Försvarsmakten och övrigt samhällsförsvar. Anställningen omfattar vidare administrativa uppgifter samt akademiska förtroendeuppdrag. Inom ramen för anställningen ingår också att verka för en jämställd högskola. 

Försvarshögskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom området Försvar, krishantering och säkerhet. Inom detta område är än så länge två forskarutbildningsämnen inrättade. Dessa är krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Högskolans ambition är att även ledarskap under påfrestande förhållande ska inrättas som forskarutbildningsämnen. Som professor förväntas du vara aktiv i utveckling av forskarutbildning inom ämnet. Redan i dag finns doktorander inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. De är verksamma vid Försvarshögskolan men via avtal antagna vid annat lärosäte. 

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. 

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Prövning av dessa skickligheter ska ägnas lika stor omsorg. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom:

 • självständiga forskningsinsatser (ensam- eller förstaförfattare) som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt
 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnet ledarskap (kan vara vidare än enbart ledarskap under påfrestande förhållanden) främst ur ett individuellt och organisatoriskt, men även samhälleligt perspektiv och som dokumenterats i vetenskapliga publikationer som tillämpar ”peer-review” granskning,
 • god förmåga att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet
 • andra bidrag till det vetenskapliga arbetet än egen forskning (t.ex. uppdrag som sakkunnig, opponent vid disputationer, eller genom att ha varit inbjuden att hålla föredrag vid nationella och internationella konferenser inom ämnesområdet)
 • visat förmåga att utveckla eget forskningsområde dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens

Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom: 

 • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning, innefattande handledning, av hög kvalitet på grundnivå såväl som avancerad nivå och forskarnivå
 • godkänd forskarhandledarutbildning
 • handledning av minst en forskarstuderande fram till doktorsexamen, om inte synnerliga skäl föreligger
 • förmåga till pedagogiskt utvecklingsarbete, kursutveckling och utveckling av nya högre kurser och forskningsanknytning av utbildningen
 • förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande
 • pedagogiskt engagemang samt en egen väl utvecklad pedagogisk grundsyn och vision för lärande
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete 

För anställning som professor gäller som bedömningsgrund, utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, att personen ska ha visat ledningsskicklighet (se Försvarshögskolans anställningsordning). Utöver vad som framgår av Försvarshögskolans anställningsordning ska ledningsskicklighet också visats genom: 

- förmåga till samverkan inom vetenskapen samt med det omgivande samhället. 

Meriter på detta område ska vara skriftligt dokumenterade och gärna innehålla ett omdöme. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. 

Erfarenhet av försvarsmakter och/eller civil krishantering i vid bemärkelse är meriterande. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. 

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. 

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan. 

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 45/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

Avdelningschef Pär Daléus, par.daleus@fhs.se Institutionschef Eva-Karin Olsson, eva-karin.olsson@fhs.se HR-generalist Kia Vejdegren, kia.vejdegren@fhs.se 

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-05-22!

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Wynagrodzenie Månadslön
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 45/2020
Opublikowane 27.03.2020
Termin ostateczny wysłania podania 22.05.2020