Cofnij

Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på underrättelseanalys

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på underrättelseanalys 

Det statsvetenskapliga ämnet vid Försvarshögskolan utmärker sig genom ett särskilt fokus på säkerhetspolitik och krishantering. Ämnet är samtidigt teoretiskt brett och förankrat i underdiscipliner som internationella relationer, politisk kommunikation, förvaltningspolitik och politisk teori. Inspiration hämtas även från annan forskning inom och utanför ämnet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Författandet av en doktorsavhandling i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet motsvarande 165 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 75 hp. Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Denna tjänst har en särskilt fokus på forskning inom underrättelseanalys, kris och säkerhet. Den som söker uppmuntras därför att inkomma med en forskningsplan som innefattar forskning rörande underrättelser och hur de relaterar till krishantering och/eller säkerhetsfrågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande,
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen, samt har gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium kan intyg om behörighet eller motsvarande komma att krävas in (såsom TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL).

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:

 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier,
 • vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan görs via Försvarshögskolan hemsida . Ansökan ska innehålla:

 1. Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på.
 2. Ett CV (max två sidor).
 3. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 4. En kopia av examensarbete på avancerad nivå och eventuella andra akademiska publikationer som du vill åberopa (max tre texter).
 5. En preliminär forskningsplan (max 1400 ord exklusive referenser).
 6. Beskrivning av hur du passar in i forskningsmiljön. I brevet ska den sökande förklara hur forskningsplanen relaterar till och är relevant för statsvetenskap med fokus på krishantering och/eller säkerhet (max 400 ord exklusive eventuella referenser).
 7. Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.
 8. I förekommande fall ska en bekräftelse på extern finansiering av doktorandstudier från extern finansiär bifogas. Det ska innefatta en garanti för finansiering av hela utbildningen och att den sökande kan ägna den nödvändiga tiden till studierna under tiden som avses.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan.

Märk din ansökan med diarienummer Ö 327/2023. Välkommen med din ansökan senast 2023-08-07!

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2023 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2024.

Anställningsvillkor

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Anställningen är placerad vid Statsvetenskapliga avdelningen, Institutionen för Statsvetenskap och juridik i Stockholm, och tillsätts från januari 2023. Doktorander betalas enligt Försvarshögskolans doktorandstege, i dagsläget 27.200 kr/månad i ingångslön. Därutöver förfogar varje doktorand över 30 000 kr per år för resor, litteratur och andra relevanta utgifter.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Upplysningar om anställningen lämnas av

 • Docent Simon Hollis, studierektor för forskarutbildningen (simon.hollis[at]fhs.se)

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

 

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 2024-01-01
Wynagrodzenie Månadslön
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny Ö 327/2023
Opublikowane 05.05.2023
Termin ostateczny wysłania podania 07.08.2023

Udostępnij