Cofnij

Ansökan om docentur i militärhistoria - Sofia Gustafsson

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

1. Allmänt
Docent är en akademisk titel som främst innebär att innehavaren visat förmåga att bedriva självständig forskning och lämnat ett betydande bidrag till ämnet. Den som blir utnämnd till docent förväntas åta sig uppgifter som t.ex. handledare för doktorander, opponent eller ledamot i betygsnämnder, övriga sakkunniguppdrag, samt bidra till ämnets forskningsmiljö.

Som docent antar Försvarshögskolan den som har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, och som innehar vetenskaplig skicklighet som avsevärt överstiger den som krävs för doktorsexamen samt har pedagogisk skicklighet.

För att antas som docent krävs att den sökande har anknytning till FHS genom att antingen vara anställd vid FHS eller ha varaktigt forskningssamarbete med forskare inom ett för ansökan relevant ämne samt att den sökande kan bidra till FHS fortsatta utveckling.

Vid Försvarshögskolan kan oavlönad docent antas i de ämnen som är inrättade av Försvarshögskolans styrelse. Om inte synnerliga skäl föreligger kan en person bara vara docent i ett ämne. I de fall den sökande inte har anställning vid Försvarshögskolan ska den sökande föreslå inom vilket av Försvarshögskolans ämnen hen önskar antas till.

Den som vill bli antagen till docent bör inledningsvis ta kontakt med ämnesföreträdare eller närmast berörd professor inom det ämne som ansökan avser. Om dessa konsultationer leder fram till avrådan kan det vara lämpligt att avvakta med ansökan. Avrådan innebär dock inte något formellt hinder för ansökan.

2.  Ansökan som ska laddas upp hit
Ansökan ska vara disponerad enligt nedan:

a) Ämne i vilket docentkompetens söks.

b) Meritlista/CV med kopia av doktorsexamensbevis eller motsvarande

c) Vetenskapliga meriter 

Publikationsförteckning åtföljd av en kort presentation av den egna forskningen. Denna ska innehålla en redogörelse för hur den sökande självständigt har utvecklat sin forskning efter disputation med avseende på fördjupning och breddning, för att det ska bli tydligt att ytterligare en forskargärning motsvarande en avhandling har producerats.

Åberopade publikationer maximeras till 10 vetenskapliga publikationer inklusive doktorsavhandlingen. De åberopade publikationerna ska tydligt framgå i publikationsförteckningen och vara tydligt numrerade 1-10.

Alla handlingar ska laddas upp i FHS rekryteringssystem av den sökande.

Vid de fall då den sökande vill åberopa monografier/böcker, vänligen se om du kan ladda upp dessa i form av en ebok eller digital kopia direkt i FHS rekryteringssystem.

Det ska anges vilka av dessa som blivit refereegranskade och vilka som ingått i doktorsavhandling (vid sammanläggningsavhandling). Ansvarsfördelningen för verk till vilka den sökande inte är ensam författare skall klargöras. Detta sker genom intyg: för tidiga verk (t.o.m. doktorsavhandlingen) från handledare, för senare från medförfattare. I särskilda fall då dessa möjligheter ej står öppna, har den sökande att själv redovisa arbetsfördelningen. Det skall tydligt framgå hur stor del av ett verk som den sökande står för.

Det bör även framgå om, och i så fall i vilken grad, åberopade arbeten överlappar varandra. Är överensstämmelserna mycket påtagliga bör endast det mest representativa (bästa, mest utvecklade) arbetet lämnas in.

d) Pedagogiska meriter och en redogörelse för lärartjänstgöring inom högskoleutbildning.

Här bör redovisas antal undervisade timmar (*kateder- och klocktimmar), uppdelat på ämne, nivå (grund, avancerad, forskarnivå), roll (examinator, handledare, seminarieledare, föreläsare, kursansvarig) samt antal kurser den sökande varit kursansvarig respektive examinator för. Om den sökande varit huvudansvarig för utveckling av ny kurs eller program bör det anges. Detta eller dessa dokument skall vidimeras av ansvarig person, t.ex. studierektor/er eller kursansvarig/a.

Skriftliga utlåtanden från t.ex. prefekt eller studierektor, med en kvalitativ bedömning av den pedagogiska skickligheten, ska inlämnas och utlåtandet måste säga något substantiellt om den sökandes pedagogiska förmåga.

Redogörelsen för undervisningens kvalitet kan omfatta uppgifter om originalitet och om variation i undervisningsformer och bör om möjligt belysa den sökandes förmåga att förmedla kunskaper, strukturera presentationer och förmedla intresse för sitt ämne. I förekommande fall kan sammanställning(ar) av kursutvärderingar skickas med, men ej enstaka och individuellt inlämnade värderingar, eller citat från dessa.

*Med katedertimmar avses undervisningstid där lärare möter studerande, t.ex. i samband med föreläsning, seminarium, examination eller handledning. Klocktimmar avser den totala undervisningstiden, inkl. förberedelser och efterarbete för ovan nämnda verksamhet. Ett riktvärde är att det går 400 klocktimmar på 100 katedertimmar.

e) Framtida forskningsplaner, högst en sida.

3.  Inledande behandling
Vid bedömning av en docentansökan krävs minst två externa sakkunniga professorer. Om tre sakkunniga eller fler ska granska en ansökan kan en av de sakkunniga komma från FHS. Vid utnämning av sakkunniga ska båda könen vara representerade om inte särskilda skäl föreligger. Om båda könen inte är representerade ska en skriftlig motivering följa med förslaget på de sakkunniga.

Förslag på sakkunniga tas fram av institutionschef i samråd med berört ämnesråd. Förslaget lämnas till AN som efter beslut skickar ett erbjudande om uppdrag direkt till sakkunniga samt ger dessa behörighet i FHS rekryteringssystem. Alternativt åter visar förslaget till institution och ämnesråd för komplettering.

4.  Regler för de sakkunniga
Uppdraget som sakkunnig förutsätter integritet och opartiskhet. Reglerna om jäv för statliga myndigheter (11 och 12 §§ förvaltningslagen) syftar till att undvika intressekonflikter som gör att objektiviteten kan ifrågasättas. Se vidare veteskapsrådets jävspolicy** och universitetskanslersämbetet.

Sakkunnigas yttranden ska omfatta en relativt utförlig redovisning och granskning av huvuddragen i den sökandes vetenskapliga produktion med tydliga hänvisningar till de åberopade publikationerna. Yttrandena ska också innehålla en värdering av den pedagogiska skickligheten. Klar ställning ska tas till om den sökande bör bli antagen som docent.

De sakkunniga kan om så önskas gemensamt upprätta den beskrivande presentationen av den sökandes meriter och inbördes överlägga om kriterier och avgränsningar, men ska individuellt motivera och avge separata yttranden. Sakkunniga bör slutföra uppdraget inom tre månader.

**Vetenskapsrådets jävspolicy, beslutad av Vetenskapsrådets styrelse den 30 januari 2019.

a) Vetenskaplig skicklighet

Forskningsmeriter väger tyngst vid antagning till docentur. De sakkunniga bör hos den sökande särskilt premiera påtaglig självständighet och beläsenhet, ett gott omdöme i metodiska och teoretiska frågor samt god förmåga att uttrycka sig i skrift. I en sökandes produktion fästes i första hand vikt vid rent vetenskapliga arbeten. Kvalificerade utredningsrapporter, forskningsinformation och vederhäftiga populärframställningar har dock också meritvärde. Nyskapande läroböcker kan utöver sitt pedagogiska värde också ha ett fristående vetenskapligt värde.

Vetenskaplig skicklighet ska bedömas i ett övergripande internationellt perspektiv, dvs. att den sökande visat beläsenhet och självständighet i förhållande till det internationella forskarsamhället. Likaså är det viktigt att kunna relatera sina resultat till den internationella forskningen.

Att en sökandes arbeten antagits av välrenommerade internationella tidskrifter och förlag, med genomförd sakkunnigbedömning, är särskilt meriterande. I discipliner där sådan publicering är vanligt förekommande skall den sökande i normalfallet också ha flera accepterade publikationer av detta slag. I andra discipliner, och i de fall sådana publiceringar saknas, har sakkunniga ett särskilt ansvar att bedöma om produkterna ändå håller den kvalitet som normalt krävs i det internationella forskarsamhället.

Det är meriterande när den sökandes forskning erhåller internationell uppmärksamhet. Trots det bör enkla summeringar ur citatindex tolkas med försiktighet och med medvetande om de felkällor som sådan statistik har. Det bör också noteras att det i vissa ämnen kan ta lång tid innan en produkt hinner citeras frekvent.

En ungefärlig regel är att det för docent utnämning erfordras en vetenskaplig produktion motsvarande två avhandlingar för doktorsexamen av god kvalitet. I normalfallet innebär detta således en svensk doktorsavhandling plus därutöver ytterligare vetenskaplig produktion av samma omfattning. Det ska dock understrykas att bedömningen av docentkompetens måste fästa större vikt vid kvalitet än kvantitet.

b) Pedagogisk skicklighet

Utöver forskningsmeriter ska den sökande ha visat sådan pedagogisk skicklighet som krävs av en universitets- och högskolelärare (lektor). Såväl handledning som annan undervisning bör beaktas. Kursutvärderingar kan vara ett användbart instrument för att bedöma den pedagogiska skickligheten.

Det åligger sakkunnig att värdera pedagogisk skicklighet, särskilt på grundval av uppgifter om författade läromedel, men också på grundval av populärvetenskaplig produktion och pedagogisk-administrativa insatser. De sakkunniga ska klart ange om undervisningens omfattning och kvalitet medger att den sökande bör befrias från provföreläsning.

En sökande som redan före ansökan utfört minst 400 katedertimmars undervisning vid högskola utan att någon betydande anmärkning riktats mot dessa bör därmed ha tillfredsställt i sammanhanget rimliga pedagogiska meriteringskrav. De sakkunniga ska i så fall bedöma den meriterande undervisningen som relevant för den sökta docenturens ämnesområde.

Vid tillämpningen av kravet på pedagogisk skicklighet för externt sökande utanför högskolesektorn kan de pedagogiska kriterierna ersättas av pedagogiska meriter förvärvade från den verksamhet som den tilltänkta kandidaten är sysselsatt inom. I sådana fall ska dock regelmässigt provföreläsning ingå i prövningen.

5.  Avslutande behandling

När sakkunnigas yttranden inkommit behandlas de av AN. Om AN beslutar att den sökande skall hålla en provföreläsning anordnas en sådan av institution och representant från ämnesråd. Bedömningen grundas på den sökandes förmåga att förmedla kunskaper, strukturera presentationen samt förmedla intresse för ämnet. Institution och ämnesråd föredrar deras gemensamma bedömning av provföreläsningen för AN vid ett möte.

Rektor fattar beslut om antagning av oavlönade docenter efter förslag från AN. Beslut i ärende rörande antagning av oavlönad docent går inte att överklaga.

Upplysningar
För vägledning kan ni vända er till Anställningsnämndens ordförande Jann Kleffner eller till an@fhs.se

Ansökan kan med fördel göras helt på engelska detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny HF/HR 65/2023
Kontakt
  • Anställningsnämnden, an@fhs.se
Opublikowane 09.03.2023
Termin ostateczny wysłania podania 19.05.2023

Udostępnij