Tilbake

Försvarshögskolan söker en doktorand i Ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Försvarshögskolan utlyser härmed en anställning som doktorand i Ledarskap och ledning (LL), placering vid institutionen för Ledarskap och ledning, i Stockholm eller Karlstad.

Ämnet ledarskap och ledning

LL är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. Vi studerar också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Detta innebär att ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen. 

Forskningsområde

LL innefattar forskning med fokus på en rad aspekter av ledarskap och ledning inom försvar, krishantering och säkerhet. Tjänsten utlyses brett och sökanden har möjlighet att självständigt komma med en forskningsplan som ryms inom ämnet.

Till tjänsten har också 9 temaområden specificerats. Områdena representerar befintliga forskningsinriktningar inom institutionen och sökanden kan skriva sin forskningsplan så att den ryms inom något av dessa temaområden. För beskrivning av temaområden, se www.fhs.se/lediga jobb. De 9 specificerade områden är:

 1. Personalförsörjning
 2. Officersprogrammet och attityder till mångfald
 3. Lägesbild och situationsförståelse
 4. System för att leda
 5. Klimatförändringar och katastrofer: gränsöverskridande problem som kräver gränsöverskridande ledarskap
 6. Ledarskap, identitet och makt i krishanterande organisationer
 7. Samverkan inom försvar, krishantering och säkerhet
 8. Militärt ledarskap i samband med starkt påfrestande händelser
 9. Organisatoriska förutsättningar för förmågan att leda

https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb/temaomraden-for-doktorand-ledarskap-och-ledning-.html

Målexamen: Doktorsexamen

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl i engelska i tal och skrift.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Anställningen

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst 2 år i taget. Anställningen tillträds 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Då Försvarshögskolan inte har rättigheter att utfärda examen på forskarnivå i ämnet ledarskap och ledning förutsätter anställningen att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte. Institutionen stöttar i detta förfarande, men anställningen förutsätter att sökanden uppfyller grundläggande och särskild behörighet vid ett lärosäte som både FHS och sökanden godkänner. Försvarshögskolan har slutit avtal med ett antal universitet och högskolor i Sverige om antagning av doktorander. Det innebär att doktorander bedriver sin forskarutbildning vid, och har sin dagliga verksamhet förlagd till, Försvarshögskolan men genomgå sin utbildning inom ramen för antagande lärosätes examinationsrättigheter. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet varierar mellan lärosäten.

Anställningen kan i vissa fall vara placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under sommaren/hösten 2022. 

Ansökan ska innehålla:

 • Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser
 • Motivationsbrev till sökt anställning.
 • Kortfattat utkast till forskningsplan (max 6 sidor, inklusive referenser, 12 pt, Times New Roman, enkelt radavstånd) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt
 • Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Kopia av examensarbete
 • Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa
 • Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skickas in via Varbi.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Prefekt Institutionen för Ledarskap och ledning, par.daleus@fhs.se
 • Ämnesrådets ordförande i Ledarskap och ledning, erik.berntson@fhs.se

Samtliga nås per telefon genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

TYPE_OF_EMPLOYMENT Prosjekt lenger enn 6 måneder
HOURS Heltid
Nynorska 221001
Lønn Månadslön
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER HF/HR 149/2022
PUBLISHED 02.09.2022
ENDS 14.09.2022

Del lenker