Tilbake

Doktorand i försvarssystem med inriktning mot utveckling, anskaffning, användning och betydelse av teknologi och materiel för försvar och säkerhet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.html

Institutionen för försvarssystem är en av sex institutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen för försvarssystem präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Institutionen för försvarssystem

Ämnet försvarssystem bedriver forskning och utbildning i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och studerar hur sociala och tekniska komponenter tillsammans påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet, och därmed bidrar till samhällets försvarsförmåga. I fokus står studiet av utveckling, anskaffning, användning och betydelse av teknologi och materiel för försvar och säkerhet.

Ämnets medarbetare undervisar främst inom officersprogrammet, det högre officersprogrammet, och det civila masterprogrammet för utveckling av system för försvar och säkerhet. De bidrar även till övriga civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer. Forskningen är såväl anslags- som uppdragsfinansierad. Ett av forskningens fokusområden är styrning av förmåge- och teknikutveckling.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom ämnet försvarssystem med inriktning mot utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet. Tänkbara inriktningar och intresseområden:

 • Utveckling av system för försvar och säkerhet, vilka består av såväl sociala som tekniska komponenter;
 • Digitaliseringens effekt på den fortsatta försvarsutvecklingen;
 • Hur militär personal och självständigt agerande (autonoma) tekniska system löser uppgifter tillsammans;
 • Den militära kulturens relation till innovationsprocesser;
 • Nationellt och internationellt samarbete om utveckling och användning av system för försvar och säkerhet;
 • Förhållandet mellan nationell industri, militära tekniska system och säkerhets- och försvarspolitiska sammanhang.

Anställningen är placerad vid Institutionen för försvarssystem och doktoranden avses bli antagen till forskarstudier vid annat huvudområde inom Försvarshögskolan eller vid annat svenskt lärosäte. Studier inriktat mot en doktorsavhandling, i normalfallet en sammanläggningsavhandling, motsvarande 150-180 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 60-90 hp. Den exakta utformningen varierar beroende på lärosäte och ämne.

Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Anställningen kan i vissa fall vara placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ytterligare särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå kan förekomma för antagning till vissa specifika huvudområden.

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:

 • vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan,
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier, och
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga till undervisning vid högskola och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på.
 • Ett CV med kontaktuppgifter till två referenser.
 • En kopia av examensarbete på avancerad nivå och andra publikationer du vill åberopa (max 3 texter).
 • En forskningsplan som är både bakåt- och framåtblickande. Inled med att kort beskriva dig själv och din personliga och studie/yrkesmässiga bakgrund; reflektera kritiskt kring dina tidigare uppsatser och möjlig tidigare forskningserfarenhet; föreslå i ljuset av tidigare uppsatser, relevant forskningsläge och ämnet försvarssystem ett preliminärt avhandlingsprojekt inom förmågeutveckling, med särskild fokus på relevans och genomförande (max tre sidor exklusive referenser, 12 punkter Times New Roman, enkelt radavstånd).

Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2022 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning under 2022.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer Ö 429/2022.

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Efter överenskommelse med Försvarsmakten kan anställda inom Försvarsmakten vara tjänstlediga under denna anställningsperiod. Anställningen är placerad vid Institutionen för försvarssystem i Stockholm.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Upplysningar om anställningen lämnas av

Hans Liwång, Proprefekt för institutionen för försvarssystem, hans.liwang@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast 15 augusti 2022!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. #LI-CAS

TYPE_OF_EMPLOYMENT Prosjekt lenger enn 6 måneder
HOURS Heltid
Nynorska Efter överenskommelse
Lønn Enligt lokal kollektivavtal
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER Ö 429/2022
PUBLISHED 02.06.2022
ENDS 15.08.2022

Del lenker