Tilbake

Universitetslektor i historia, särskilt militärhistoria

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Militärhistoriska avdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Vid Försvarshögskolan är ämnet historia, särskilt militärhistoria, inriktat mot att studera relationen mellan krig, kultur och samhälle samt utvecklingen av militär strategi, operationer och taktik. Ämnet hanteras vid Militärhistoriska avdelningen (MHA) vid Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria (IKVM) i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet historia, särskilt militär historia. I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning inom andra ämnens kurser vid lärosätet, deltagande i fältövningar och liknande moment inom Försvarshögskolans militära program, samt vissa redaktörssysslor.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, samt vara strukturerad och arbeta kvalitetsmedvetet.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomför aktuella arbetsuppgifter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnet historia, särskilt militärhistoria, som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet från utbildning i militärhistoria eller officersutbildning vid Försvarshögskolan. Även dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel är meriterande.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten mellan olika ämnen, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande. Avdelningen planerar under de närmaste åren viss läromedelsproduktion, varför erfarenhet av redaktörssysslor är meriterande.

Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Eftersom majoriteten av de som arbetar vid Militärhistoriska avdelningen är män, ser vi gärna kvinnliga sökande.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga- jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan ska skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna ska bifogas i din ansökan. Om någon av dessa publikationer är monografier och/eller böcker, ta kontakt med HR-specialist, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 214/2022

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023!

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Efter överenskommelse
Lønn Individuell
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer HF/HR 214/2022
Publisert 07.10.2022
Søknadsfrist 31.01.2023

Del lenker