Tilbake

Professor i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker nu en professor i krigsvetenskap med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria i Stockholm. Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter 

Anställningen syftar till att genom egen forskning och undervisning på alla nivåer leda utvecklingen av ämnet krigsvetenskap tillsammans med övriga ämnesprofessorer. I arbetsuppgifterna ingår mer specifikt att leda, planera och bedriva forskning inom ämnet, att sköta undervisning (inklusive kursansvar) på svenska och engelska på alla nivåer, inklusive forskarutbildning, samt att handleda doktorander och studenter inom institutionens olika utbildningar. Som professor bidrar du till forskningens finansiering genom att söka och erhålla externa forskningsmedel, informerar nationellt och internationellt om egen forskning, samt understödjer Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Anställningen som professor innebär också att du har administrativa lednings- och förtroendeuppdrag, samt sköter utveckling av kontakter med det omgivande samhället.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt ledningsskicklighet. Vetenskaplig skicklighet ska minst ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt, samt genom god förmåga att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet. Pedagogisk skicklighet ska minst ha visats genom god förmåga att utveckla och genomföra utbildning, innefattande handledning, av hög kvalitet på grundnivå såväl som avancerad nivå och forskarnivå samt genom visad förmåga till pedagogiskt utvecklingsarbete, kursutveckling och utveckling av nya högre kurser och forskningsanknytning av utbildningen.

För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR

Bedömningsgrunder

Prövning av den pedagogiska skickligheten ägnas lika omsorg som prövning av den vetenskapliga, och därefter bedöms övriga skickligheter. Ledningsskicklighet ska ha visats genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut och ta ansvar.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet som visats genom publicering av krigsvetenskaplig forskning i högt rankade internationella vetenskapliga publikationer som tillämpar oberoende sakkunniggranskning. 
  • Dokumenterad skicklighet att planera, genomföra och utvärdera utbildning i krigsvetenskap eller närliggande ämnen, såväl på grund som på avancerad nivå, samt forskarnivå, inklusive dokumenterad skicklighet att handleda doktorander. 

Det är av hög betydelse att den sökande har:

  • Dokumenterad ledningsskicklighet, särskilt avseende att bygga upp, leda och utveckla forskning och forskningsområden av hög kvalité.
  • Dokumenterad erfarenhet av att ansöka om och erhålla externa forskningsmedel.  
  • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. 
  • Dokumenterad erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn, t.ex. som officer, analytiker eller expert.

Allmänna krav för lärare 

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i minst B1 nivå (Europaskalan). Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom ämnet krigsvetenskap ser FHS gärna kvinnor som sökande till denna anställning. I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Om anställningen

Denna anställning regleras av Högskoleförordningen (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning. 

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass. Svenska och internationella sökande välkomnas.  

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner:  Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd 

Ansökan 

Ansökan görs med fördel helt på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Utforma din ansökan enligt Försvarshögskolans CV-mall för anställning av lärare MALL.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Ansvarig rekryteringshandläggare kommer att meddela till vem och vart du skickar in dessa.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 258/2022

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023! 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Efter överenskommelse
Lønn Individuell
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer HF/HR 258/2022
Publisert 28.11.2022
Søknadsfrist 24.02.2023

Del lenker