Tilbake

Doktorand i krigsvetenskap

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan söker en eller flera doktorander i krigsvetenskap

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigs natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet.

Läs mer om Försvarshögskolans forskarutbildning här.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen krigsvetenskapliga utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning innebär att arbeta med ett forskningsprojekt och under handledning följa en individuell studieplan. Författandet av en doktorsavhandling i krigsvetenskap är den mest centrala uppgiften, men även genomförandet av forskarutbildningskurser ingår i utbildningen. I arbetsuppgifterna ingår normalt också 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden fem år.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
   
  Särskild behörighet, har den som:
 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet krigsvetenskap eller motsvarande, och
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i krigsvetenskap eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen. 
 • Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är därutöver ett krav för särskild behörighet. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium kan intyg om behörighet eller motsvarande komma att krävas in (såsom TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL).

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och författa en krigsvetenskaplig doktorsavhandling av hög internationell kvalitet. Bedömningen baseras i sammanvägning på:

 • avhandlingsämnets och -planens kvalitet, genomförbarhet och relevans,
  betyg, bredd, relevans och kvalitet i tidigare utbildning på avancerad nivå
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten (t ex masters-, magister och kandidatuppsatser) samt
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Genomgången yrkesofficersutbildning är meriterande.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen
Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Doktorandanställningen är placerad vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

I normalfallet lönesätts doktorander i enlighet med Försvarshögskolans doktorandtrappa enligt vilken ingångslönen för närvarande är 27 200 kr/månad. Undantag görs för svenska yrkesofficerare som inplaceras med samma grundlön de har i Försvarsmakten. Svenska yrkesofficerare som redan är anställda vid Försvarshögskolan behåller den grundlön de har vid Försvarshögskolan.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande bilagor:

 • Curriculum vitae
  Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning. Betyg samt betygsskala ska framgå.
 • Utkast till doktorandprojekt om högst fem A4-sidor.
 • Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Om den sökande har utländskt medborgarskap ska en vidimerad kopia av passet bifogas.
  En lista med två referenspersoner och deras kontaktinformation.
 • Övriga handlingar som kan stärka ansökan (t ex publikationer).
 • I förekommande fall, intyg om extern finansiering av forskarutbildningen (intyg om personligt stipendium eller forskningsbidrag) samt en vidimerad kopia av ”Letter of acknowledgement” eller ett intyg från arbetsgivare som intygar att finansieringen av hela utbildningen kan säkras och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom stipulerad tid.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om doktorandanställningen kan lämnas av professor Peter Thunholm,  peter.thunholm@fhs.se, studierektor Mikael Weissmann, mikael.weissmann@fhs.se samt HR-partner Camilla Sävmarker, camilla.savmarker@fhs.se.

Fackliga företrädare är: Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OF) och Christian Friman (OFR), samtliga nås via telefon växeln 08-553 425 00.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida. Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm.

Märk din ansökan dnr Ö 341/2021.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 augusti 2021.

Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Om sökande behöver komplettera med handlingar som inte fanns tillgängliga vid ansökningstidens utgång ska studierektor kontaktas i god tid innan sista ansökningsdag. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2021. Målsättningen är att fatta beslut om anställning i god tid före utgången av 2021. Avsikten är att anställningen ska påbörjas 2022-01-01.

Ansettelsestype Prosjekt lenger enn 6 måneder
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 2022-01-01
Lønn Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer
Tillitsvalgt
 • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
 • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
 • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-553 425 00
Publisert 14.06.2021
Søknadsfrist 31.08.2021