Tillbaka

Universitetslektor i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för ledarskap och ledning utbildar och forskar om att leda vid samhällsinsatser i samband med en kris- eller krigssituation och om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål. Ledarutveckling, kris- och riskhantering samt rekrytering och urval är också områden vi utbildar och forskar i. Medarbetarna undervisar vid masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet.
Ledarskap och ledning är det vetenskapliga studiet av att leda, det vill säga de handlingar som vidtas för att inrikta, samordna resurser och påverka en individ eller en grupp för att nå ett gemensamt mål. Ämnet fokuserar på de individuella, organisatoriska och interorganisatoriska faktorer som bidrar till processen att uppnå gemensamma mål.

Institutionen för ledarskap och ledning växer och därför söker Försvarshögskolan nu minst en universitetslektor i ledarskap och ledning.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå och institutionen strävar efter att inrätta egen forskarutbildning med start 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Beskrivning av ämnesområdet

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. Vi studerar också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Detta innebär att ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen. Inom institutionen finns ett särskilt fokus på forskning inom samverkan i det svenska totalförsvaret, ledning, urval- och rekrytering, ledarskap och arbetsförhållanden, grupprocesser samt frågor som rör organisering.

Institutionens forskning och utbildning bygger på god teoretisk grund och har nära koppling till praktiker inom Försvarshögskolans huvudområde; försvar, krishantering och säkerhet. På så sätt bidrar vi med relevant forskning och utbildning för det svenska totalförsvaret.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter inom såväl civila som militära utbildningar. I tjänsten ingår också att leda och bedriva forskning inom ämnet ledarskap och ledning.

I arbetsuppgifterna ingår även pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination samt uppföljning och utvärdering av utbildning. Inom forskning ingår att planera, bedriva och leda forskning, att bidra till forskningens finansiering samt att informera nationellt och internationellt om egen forskning.

Vidare ingår samverkan i arbetet, bl.a. i syfte att säkerställa ämnets relevans för samhället nationellt och internationellt. Institutionen har nära kontakt med flera myndigheter och andra aktörer verksamma inom det svenska totalförsvaret och du förväntas bidra till samverkan med dessa aktörer. Anställningen kan också innebära akademiska förtroendeuppdrag och ledningsuppdrag.

I arbetet ingår att följa och bidra till utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som universitetslektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor gäller den grad av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

Vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskapliga publikationer i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter inom ämnesområdet (eller inom annat relevant ämne, exempelvis: psykologi, människa-datorinteraktion, statsvetenskap, risk- och säkerhet eller sociologi). Visat förmåga att självständigt formulera och lösa forskningsproblem. Publicerat och varit verksam inom, eller nära, den internationella forskningsfronten. Visat förmåga att bedriva utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå. Visat förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning. Visat förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt.

Det är även av betydelse att den sökande har:

Kunskap om det svenska totalförsvaret och krisberedskapssystemet. Erfarenhet av såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.

Allmänna krav för lärare
En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Du ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl. Vi söker dig som vill vara med och utveckla och etablera ämnet ledarskap och ledning i Sverige och internationellt, driva forskningsprojekt, bygga nätverk och utveckla ämnets pedagogik. Som person har du hög social kompetens och trivs i mötet med nya människor och kan även arbeta självständigt för att exempelvis driva forskning och kurser.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Om anställningen
Anställning som universitetslektor är en tillsvidareanställning på heltid.
Denna anställning regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.

Här kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass. Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan se - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan

Ansökan görs helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare .

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Ansvarig rekryteringshandläggare kommer att meddela till vem och vart du skickar in dessa.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 42/2023 . Din ansökan ska vara tillhanda senast 2023-05-21.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Pär Daléus, prefekt, par.daleus@fhs.se

Erik Berntson, proprefekt, erik.berntson@fhs.se

Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 42/2023
Publicerat 2023-04-03
Sista ansökningsdag 2023-07-05

Dela länkar