Tillbaka

Biträdande lektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

Försvarshögskolan söker en biträdande lektor i ledningsvetenskap
Anställningen är placerad vid Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik på Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Ämnet ledningsvetenskap syftar till att stödja utvecklingen av ledningssystem, bestående av exempelvis arbetsmetoder, organisation och tekniska stödsystem, som behövs för att leda militära och civila insatser vid större kriser, konflikter och krig. Som stöd för detta används kunskap hämtat från flera andra områden t.ex. systemvetenskap, ingenjörsvetenskaper, människa-dator interaktion, psykologi, organisationsteori, risk och säkerhet. Vår forskning bidrar till den nationella och internationella ämnesdebatten.

Forskningen är i huvudsak uppdragsstyrd och finansieras till stor del genom uppdrag från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och liknande aktörer.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och administration inom ämnet ledningsvetenskap samt att bidra till att utveckla ämnet tillsammans med den övriga forskargruppen. Anställningen innebär till övervägande del forskningsarbete. I anställningen kan dessutom ingå arbete med studier på uppdrag åt bl.a. Försvarsmakten. Även kursansvar, arbete med examination, administrativa uppgifter samt arbete med ansökning av forskningsmedel kan ingå. Anställningen innebär relativt omfattande kontakter med uppdragsgivare och de som kommer att nyttja forskningsresultaten.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

En biträdande lektor vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Bedömningsgrunder
För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.
  • Erfarenhet av forskning om ledning inom kris och/eller krig.
  • Erfarenhet av designvetenskaplig/normativ forskning.
  • Erfarenhet av praktiknära forskning.
  • Kunskap om den militära domänen och/eller kunskap om den civila krishanteringsdomänen.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen
Anställningen är en heltidsanställning på fyra år. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

För bedömningsgrunder för befordran hänvisas till Anställningsordning för lärare vid Försvarshögskolan.

Ansökan
Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökningshandlingarna ska skrivas på svenska eller engelska.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Avser du att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” överst eller underst på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 8/2020.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Ämnesföreträdare fil. dr Ulrik Spak, ulrik.spak@fhs.se
Institutionschefen överste Christian Jeppsson, christian.jeppsson@fhs.se Avdelningschefen överstelöjtnant Ylva Pekkari, ylva.pekkari@fhs.se
Sektionschefen överstelöjtnant Per Barius, per.barius@fhs.se
HR-specialist Erika Flodström, erika.flodstrom@fhs.se

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-03-15!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 8/2020
Publicerat 2020-01-15
Sista ansökningsdag 2020-03-15