Tillbaka

Biträdande lektor i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker nu en eller fler biträdande universitetslektorer i krigsveten­skap med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria i Stock­holm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsveten­skap, och lärarna undervisar på alla nivåer (inklusive forskarutbildnings­nivå) på de civila och militära programmen. Dessa inkluderar Officersprogrammet OP, det Högre officersprogrammet HOP och det civila mastersprogrammet Politik, säkerhet och krig. 

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser forskning, om minst 50 %, samt undervisning och administrativa uppgifter. Anställningen avser, förutom att bedriva och planera egen forskning, kursansvar och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination, uppföljning och utvärdering av utbildning samt akademiska förtroendeuppdrag.  Vidare ingår det att söka egna forskningsmedel, följa utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som biträdande universitetslektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Behörighet 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har uppnått behörighet tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare här.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning som biträdande universitetslektor gäller förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

  • Dokumenterad förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikter, och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. 
  • Dokumenterad pedagogiska skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola inom för ämnet relevanta områden. 

Det är av hög betydelse att den sökande har:

  • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt
  • Erfarenhet av att ansöka om externa forskningsmedel
  • Erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn 

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i minst B1 nivå (Europaskalan). I det fall den sökande inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom krigsvetenskap ser FHS gärna kvinnor som sökande till denna anställning.

Om anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år. Det är en meriteringstjänst med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan lärarbefattning som det ställs högre krav på behörighet för, och som ger en tillsvidareanställning. Svenska och internationella sökande välkomnas.  

Denna anställning regleras av Högskoleförordningen samt Försvarshögskolans anställningsordning.

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan: Läs mer här: FHS/Förmåner/anställd

Ansökan 

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare MALL.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Ansvarig rekryteringshandläggare kommer att meddela till vem och vart du skickar in dessa.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 220/2022

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).  Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2022!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 220/2022
Publicerat 2022-10-13
Sista ansökningsdag 2022-12-13

Dela länkar