Retour

Professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen samt spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap under påfrestande förhållanden, ledningsvetenskap, militärhistoria, statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik och strategi samt statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan.

Försvarshögskolan söker en professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor samt hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Anställningen är för närvarande placerad vid, Militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan i Stockholm. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.

Arbetsuppgifter Professuren i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik är en nyckelposition för att, i samarbete med Försvarsmakten, fortsätta utveckla akademiseringen av officersutbildningen inom ämnet krigsvetenskap. Målsättningen är att bedriva högkvalitativ praxisnära forskning om taktik och markoperationer, för att utveckla officersprofessionens vetenskapliga grund och skapa en officersutbildning i världsklass. Anställningen syftar till att genom egen forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad, och forskarnivå, leda utvecklingen av ämnet krigsvetenskap tillsammans med övriga ämnesprofessorer. Vidare ska man i denna roll verka för en jämställd högskola. I anställningen ingår även att lösa administrativa ledningsuppgifter inom institutionen och högskolan.

Allmänna krav för lärare En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. För anställning som professor vid Försvarshögskolan gäller som bedömningsgrund, utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, att personen ska ha visat ledningsskicklighet. Även på detta område ska meriter vara skriftligt dokumenterade och gärna innehålla ett omdöme.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

Vetenskaplig skicklighet som visats genom krigsvetenskaplig forskning inom områden som berör markoperationer och taktik och som dokumenterats i högt rankade vetenskapliga publikationer som tillämpar "peer review". Skicklighet i att planera, genomföra och utvärdera främst professionsutbildning, inom krigsvetenskap (eller motsvarande), på såväl grund-, och avancerad nivå, samt dokumenterad skicklighet i att handleda doktorander. Dokumenterad ledningsskicklighet, särskilt avseende att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet, inte minst erfarenhet från arbete med att ansöka om forskningsanslag, och förmåga att samordna grupper, hantera konflikter, samt att bidra till att skapa engagemang och delaktighet.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 101/2019.

Upplysningar Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Institutionschef överste Christian Jeppsson, christian.jeppsson@fhs.se Professor Peter Thunholm, peter.thunholm@fhs.se HR-specialist Erika Flodström, erika.flodstrom@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-01-05!

 

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Enligt överenskommelse
Type de salaire Månadslön
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence HF/HR 101/2019
Publié 04/11/2019
Dernier délai de dépôt de candidature 05/01/2020

Partager des liens