Takaisin

Universitetslektor i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner.

Försvarshögskolan söker en universitetslektor i krigsvetenskap

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet. Läs mer om krigsvetenskap på www.fhs.se/forskning/var­forskning/krigsvetenskap.html 

Anställningen är på heltid och placerad vid Strategiavdelningen (StratA), Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) i Stockholm.

ISSL rymmer fem ämnen och ansvarar för forskning och utveckling inom Folkrätt, Ledarskap under påfrestande förhållanden, Krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt Statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan.

På StratA bedrivs forskning och utbildning i krigsvetenskap. Forskningen fokuserar främst på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter. Detta inkluderar bl.a. frågor om avskräckning, interaktionen mellan politiska mål och militära medel och metoder, civil-militära relationer, genus och krig samt försvarsplanering. Utbildningen fokuserar främst på kurser om militärstrategi, militär maktutövning, försvarsplanering, civil-militära relationer och strategifrågor i norra Europa.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet krigsvetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom krigsvetenskap (eller motsvarande) som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Kvantitativ forskning är särskilt meriterande.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i krigsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.
  • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt förmåga att i konkurrens erhålla medel for forskning

Det är meriterande med officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Allmänna krav för lärare

Utöver det som står ovan gäller:

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna bifogas ansökan i rekryteringssystemet.

Om handlingarna avser monografier som inte kan laddas upp skickas dessa per post till Registrator på adress Försvarshögskolan, Registrator (HR-avdelningen), Box 278 05, 115 93 Stockholm.  Märk gärna försändelsen dnr HF/HR 93/2020 samt bifoga dina kontaktuppgifter samt uppgift om ärende och diarienummer.

Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 93/2020. Välkommen med din ansökan senast den 4 september 2020!

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Chefen för Strategiavdelningen överste Carl van Duin, carl.vanduin@fhs.se
  • Professor Jan Ångström, jan.angstrom@fhs.se
  • HR-generalist Kia Vejdegren, kia.vejdegren@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 4 september 2020!

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Työhönotto pvm Tillträde enligt överenskommelse.
Palkka Månadslön
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero HF/HR 93/2020
Julkaistu 09.07.2020
Haku päättyy 05.09.2020 klo 01.00