Back

En eller flera biträdande lektor i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna avser forskning, om minst 50 %, samt undervisning och administrativa uppgifter. Anställningen avser, förutom att bedriva och planera egen forskning, kursansvar och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination, uppföljning och utvärdering av utbildning samt akademiska förtroendeuppdrag.  Vidare ingår det att söka egna forskningsmedel, följa utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som biträdande universitetslektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har uppnått behörighet tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning som biträdande lektor gäller förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

Som bedömningsgrund vid anställning som biträdande lektor vid Försvarshögskolan gäller

  • Dokumenterad förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikter, och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Dokumenterad pedagogiska skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola inom för ämnet relevanta områden.

Ytterligare bedömningsgrunder:

  • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt.
  • Erfarenhet av att ansöka om externa forskningsmedel.
  • Erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn.

Om anställningen
Anställningen avser heltid på fyra år. Anställningen är en meriteringsanställning som innehåller minst 50 % forskningstid med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. En sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

En lärare vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom krigsvetenskap ser FHS gärna kvinnor som sökande till denna anställning.

Denna anställning regleras av Högskoleförordningen samt Försvarshögskolans anställningsordning.

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande, befordran samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Läs om förmåner för anställda vid Försvarshögskolan via denna länk.

Ansökan

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s mall för anställning av lärare.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till adressen nedan och märk med diarienummer HF/HR 206/2023.

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm.

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 206/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 30 november 2023.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023!

 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Type of employment Temporary position
Contract type Full time
First day of employment Efter överenskommelse
Salary Individuell lön
Number of positions 1
Full-time equivalent 100 %
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 206/2023
Union representative
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Published 10.Oct.2023
Last application date 30.Nov.2023 11:59 PM CET

Share links