返回

Universitetsadjunkt till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Luftavdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Ämnet krigsvetenskap kan i Sverige endast studeras vid Försvarshögskolan. Det grundläggande studieobjektet för krigsvetenskapen vid Försvarshögskolan är krig och militär maktutövning. Forskningen syftar till såväl kunskapsutveckling som såväl utveckling av praktiska förmågor hos främst militära yrkesutövare. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur och karaktär, militära medels användbarhet, hur militära organisationer fungerar (modus operandi) och hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser.

Krigsvetenskapen studerar också drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, och hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig. Krigsvetenskapen handlar även om kunskapsutveckling kring systemfunktioner, till exempel ledningssystem och interaktion människa – teknik – organisation, samt kring praktisk ledning av militärt förmågeskapande före insats, förmågenyttjande under insats och förmågeåteruppbyggande efter insats. Var och en av dessa faser – före, under och efter insats, rymmer frågeställningar hela vägen ifrån individuell stridsteknisk nivå till politisk nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap i den meningen att krig, krigföring och väpnade konflikters dynamik och aktörer ofta analyseras i en vidare social, politisk och kulturell kontext. Forskning som rör ett så komplext fenomen som krig måste med nödvändighet inkludera flera olika kunskapsperspektiv – alltifrån den militära professionens praktik till mera generiska kunskapsperspektiv från de vidare samhälls- och humanvetenskaperna.

Luftavdelningen söker nu en vikarie pga föräldraledighet som kan delta i undervisningen vid institutionen.

Arbetsuppgifter

Under senare delen av programmen för officersutbildningar skriver de studerande självständiga arbeten. I den juniora officersutbildningen, officersprogrammet, skrivs kandidatuppsats, medan det i den seniora officersutbildningen, högre officersprogrammet, skrivs masteruppsats. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för detta vikariat är handledning av kandidatuppsats samt av masteruppsats, där vikarien handleder en grupp av studerande.

Kvalifikationskrav

  • Vi söker dig som har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete från ett vetenskapsområde nära det krigsvetenskapliga.
  • Du har en doktorsexamen inom ett relevant ämne såsom tex. krigsvetenskap, statsvetenskap, politik eller internationella relationer.
  • Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl såsom god samarbetsförmåga. Den sökande ska även vara prestationsorienterad, självgående och strukturerad i arbetet.

Anställningen

Anställningen, som är placerad i Stockholm, är ett vikariat på heltid under 2023 med start snarast möjligt efter överenskommelse.

Då Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella området ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Anställningen är placerad på Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria i Stockholm.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
  • CV
  • Kopia av officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 61/2023.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

Chef Luftavdelningen Per Hård af Segerstad, Per.HardafSegerstad@fhs.se.

Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). 

Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2023!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
入职第一天 2023-04-01
工资 Månadslön
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 HF/HR 61/2023
工会代表
  • Johan Österberg, SACO-S, 08-55342500
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-55342500
  • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-55342500
发布时间 2023-03-08
申请截止日期 2023-04-07

分享链接到: