Tillbaka

Lektorat i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor samt hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Taktikavdelningen vid den militärvetenskapliga institutionen (MVI) söker en universitetslektor med placering vid Spelsektionen. Spelsektionen ansvarar för den del av ämnets didaktik som innefattar användandet av spel som pedagogiskt verktyg. Spelsektionen bedriver forskning och utbildning med hjälp av spelbaserat lärande för den militära professionen. Forskningen fokuserar på krigsspel som utbildningsform med tyngdpunkt på hur speldesign och pedagogisk utformning möjliggör lärande av taktik och operationskonst. Forskningen sker i nära samarbete med officersutbildningen och spelsektionens egen spelutveckling.

Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och försvarssystem.

Taktikavdelningen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå samt på forskningsnivå på de civila och militära programmen.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning, forskning, utveckling och administration inom ämnet krigsvetenskap med fokus på spelbaserat lärande för utbildning i taktik och operationer. I arbetsuppgifterna ingår även att söka egna forskningsmedel, stödja arbetet med ämnesutveckling samt bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom krigsvetenskap eller motsvarande som är relevanta för spelsektionens forskningsområde. Detta innefattar interaktionsanalys av spelande, spelforskning, spelbaserat lärande, simulatorstödd utbildning eller motsvarande, och som har visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning. Förmåga att genomföra empiriska studier av lärandesituationer.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn.

Det är slutligen meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämne ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 2/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Chef spelsektionen Staffan Granberg, granberg@fhs.se
  • Professor i krigsvetenskap Peter Thunholm, peter.thunholm@fhs.se
  • Chef Taktikavdelningen Övlt. Stefan Wilson, stefan.wilson@fhs.se
  • HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2020!

 

 

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 2/2020
Publicerat 2020-03-27
Sista ansökningsdag 2020-05-10