Tilbage

Doktorander i krigsvetenskap: inriktning militära operationer

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigs natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella).

Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen krigsvetenskapliga utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning innebär att arbeta med ett forskningsprojekt och under handledning följa en individuell studieplan. Författandet av en doktorsavhandling i krigsvetenskap med inriktning mot militära operationer är den mest centrala uppgiften, men även genomförandet av forskarutbildningskurser ingår i utbildningen. I arbetsuppgifterna ingår normalt också 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden fem år.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet krigsvetenskap eller motsvarande, och
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i krigsvetenskap eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg). Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

Forskningsområden

Ett viktigt syfte med forskningen i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan är att producera praxisnära och policyrelevanta forskningsresultat. Ett annat syfte är att bidra till förståelsen av de utmaningar och den problematik som omgärdar planering, genomförande och utvärdering av militära operationer. Prioriterade forskningsområden i denna utlysning är gemensamma operationer, operationer inom olika arenor såsom mark-, marin-, luft- respektive informationsarenan, samt specifika operationer, t.ex. cyberoperationer och operationer med specialförband. Inom något av dessa områden föreslår doktoranden ett projekt som beskrivs i en kortfattad avhandlingsplan (se nedan under Ansökan).

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och författa en krigsvetenskaplig doktorsavhandling med inriktning militära operationer, av hög internationell kvalitet. Särskilt meriterande är att ha skrivit magister- och/eller masteruppsats i krigsvetenskap. Bedömningen baseras i sammanvägning på:

 • avhandlingsämnets/-planens kvalitet, genomförbarhet och relevans,
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten (t.ex. masters-, magister och kandidatuppsatser),
 • övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Doktorandtjänsten är placerad vid Militärvetenskapliga institutionen (MVI).

I normalfallet lönesätts doktorander i enlighet med Försvarshögskolans doktorandtrappa enligt vilken ingångslönen för närvarande är 26 700 kr/månad. Undantag görs för svenska yrkesofficerare som inplaceras med samma grundlön de har i Försvarsmakten. Svenska yrkesofficerare som redan är anställda vid Försvarshögskolan behåller den grundlön de har vid Försvarshögskolan.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande bilagor:

 • Curriculum vitae.
 • Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning.
 • Utkast till doktorandprojekt om högst fem A4-sidor.
 • Vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Eventuellt ett intyg som styrker behörighet motsvarande Engelska 6.
 • Om den sökande har utländskt medborgarskap ska en vidimerad kopia av passet bifogas.
 • En lista med två referenspersoner och deras kontaktinformation.
 • Övriga handlingar som kan stärka ansökan (t ex publikationer).
 • I förekommande fall, intyg om extern finansiering av forskarutbildningen (intyg om personligt stipendium eller forskningsbidrag) samt en vidimerad kopia av ”Letter of acknowledgement” eller ett intyg från arbetsgivare som intygar att finansieringen av hela utbildningen kan säkras och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom stipulerad tid.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 299/2019. Vi vill ha din ansökan senast den 15 augusti 2019.

Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2019. Målsättningen är att fatta beslut om anställning i god tid före utgången av 2019. Avsikten är att anställningen ska påbörjas 2020-01-01.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Professor Peter Thunholm, Taktikavdelningen, peter.thunholm@fhs.se
 • Professor Alastair Finlan, Operativa avdelningen, alastair.finlan@fhs.se
 • Studierektor Håkan Edström, hakan.edstrom@fhs.se
 • HR-specialist Henrietta Roos, henrietta.roos@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan!

Ansættelsesform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 2020-01-01
Løn Fast lön
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100%
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer Ö 299/2019
Publiceret 16.05.2019
Sidste ansøgningsdag 15.08.2019