Tillbaka

Anna Lindh-professor i Genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner.

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom folkrätt, krigsvetenskap, ledarskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik samt statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik, krishantering och internationell samverkan.

Arbetsuppgifter

Anna Lindh-professuren är kärnan i en viktig satsning inom området genus, fred och säkerhet som syftar till att på sikt skapa ett ledande internationellt centrum för forskning och utbildning inom området – en satsning som stöds och finansieras av Sveriges regering. Anställningen syftar till att genom egen forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå samt genom handledning av doktorander, leda utvecklingen av ämnet krigsvetenskap tillsammans med övriga ämnesprofessorer. Anställningen syftar även till att bygga upp ett starkt forskningsprogram. Vidare skall du i denna roll verka för en jämställd högskola. I anställningen ingår även att lösa administrativa ledningsuppgifter inom institutionen och högskolan. Professuren är inom området genus, fred och säkerhet vilken är mångvetenskapligt. På FHS kommer professuren att ingå i ämnet krigsvetenskap, inom vilket genusperspektiv är en naturlig del. Som professor i krigsvetenskap ingår du också i högskolans handledarkollegium.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (högskoleförordningen 4 kap. 3 §). Prövning av dessa skickligheter ska ägnas lika stor omsorg. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav hänvisas till Försvarshögskolans anställningsordning.

Ett allmänt behörighetskrav för lärare är att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning som professor. För denna anställning ska dessutom följande bedömningsgrunder i en sammanvägd bedömning tillämpas:

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet som visats genom krigsvetenskaplig forskning inom områden som berör genusfrågor, kvinnor, fred och säkerhet och som dokumenterats i högt rankade vetenskapliga publikationer som tillämpar "peer review".
  • Dokumenterad skicklighet i att planera, genomföra och utvärdera utbildning, främst inom genderfrågor, kvinnor fred och säkerhet, på såväl grund-, avancerad och forskarnivå, inklusive dokumenterad skicklighet i att handleda doktorander.
  • Dokumenterad ledningsskicklighet, särskilt avseende att bygga upp, leda och utveckla forskning och forskningsområden av hög kvalitet, i enlighet med beskrivningen i FHS anställningsordning, inte minst erfarenhet från arbete med att ansöka om forskningsanslag.
  • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Dokumenterad erfarenhet av jämställdhetsarbete. 

Den sökande ska kunna undervisa på svenska eller engelska. Professorn förväntas aktivt arbeta för att kunna undervisa på båda språken.

Försvarshögskolan verkar för mångfald och jämställdhet inom högskolans samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Den anställning som är aktuell här tillhör den kategori där flertalet anställda är män varför vi särskilt gärna ser kvinnor som sökande.

Anställningen

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

För denna anställning kommer ett sakkunnigförfarande med minst tre sakkunniga att tillämpas. Försvarshögskolan kan komma att tillämpa provföreläsning och intervju vid urval.

Ansökan

Välkommen med din skriftliga ansökan, märkt med dnr HF/HR 14/2018 senast 2018-05-01. Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida, alternativt postas till Registraturen, Box 27 805, 115 93 Stockholm eller via e-mail till registraturen@fhs.se.

Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska. Använd vår mall för ansökan, som du hittar här

Vi vill också tillsammans med ansökan ha en lista på de publikationer som du vill åberopa (max tio stycken) författade på svenska eller engelska samt en lista på samtliga publikationer. Försvarshögskolan gör i normalfallet inte översättningar från andra språk. De åberopade skrifterna skall av den sökande skickas direkt till de sakkunniga när dessa är utsedda.

Avser sökanden att komplettera ansökningshandlingarna skall detta framgå av ansökan. Den sökande disponerar tre veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Upplysningar

Information lämnas av chefen för institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap professor Robert Egnell, professor Jan Ångström och HR-chef Åsa Anthony.

Fackliga företrädare är: Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OF) och Christian Friman (OFR) Tfn växel: 08-553 425 00

 

Sista ansökningsdag

2018-05-01

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 14/2018
Facklig företrädare
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
  • Christian Friman, OFR/S, 08-553 425 00
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-05-01