Tillbaka

Uppdrag chef för Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.
Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

På avdelningen för ledningsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på tre sektioner: ledningssektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar. Ämnet ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ämnet militärteknik handlar om att förstå hur tekniska system och militär verksamhet påverkar varandra samt hur man kan dra nytta av nya tekniska system för militära ändamål.

Beskrivning

Militärvetenskapliga institutionen (MVI) bedriver forskning och utbildning, främst för officersprofessionens behov, inom ämnena Krigsvetenskap, Ledningsvetenskap, Militärteknik och Militärhistoria. Större delen av den utbildning som bedrivs vid institutionen är för den grundläggande och för den högre officersutbildningen – officersprogrammet (OP) och Högre officersprogrammet (HOP). Även fristående utbildningar och kurser genomförs inom krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärteknik och militärhistoria. Vid institutionen drivs även genomförandet av de internationella övningsserierna CJSE och VIKING. Institutionen utgörs således av en blandning av akademiskt- och militärt skolad personal.

Som chef för Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) har du tre direkt underställda sektionschefer vid sektionerna Militärtekniska System (MteS), Militärtekniska Tillämpningar (MteT) samt Ledningssektionen (Ledn). Vid avdelningen finns även roller som bitr chef med ansvar för forskningssamordning, studierektor på avancerad nivå och studierektor på grundnivå.

Ledningsvetenskapen (eng. "command and control science") är inriktad mot att förstå vad ledning av insatser innebär och vad som krävs av ett ledningssystem för att insatsen skall uppnå önskad effekt. Viktiga exempel på insatsledning är ledning av väpnad strid i militära sammanhang samt ledning av räddningsinsatser vid olyckor och katastrofer.

Militärteknik som ämne är under omdefinition och kommer framöver att benämnas Försvarssystem. Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till samhällets försvar och säkerhet. Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra. I fokus står studiet av utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Befattningen som avdelningschef innebär att du är en av tre verksamhetsansvariga chefer, direkt underställd chefen för MVI och ingående i MVI:s ledningsgrupp.

Som chef över ALM har du fokus på såväl forskning som utbildning inom ämnena militärteknik och ledningsvetenskap. Avdelningen ansvara för en mängd kurser på såväl officersprogrammet som det högre officersprogrammet. Avdelningen ansvarar även för ett nystartat mastersprogram om 120 HP samt en fristående kurs om 30 HP inom ramen för avdelningens båda ämnen. Utöver den mer programbundna utbildningen har ALM relativt omfattande ansvar för särskilda uppdrag inom utbildning och forskning gentemot såväl Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten samt försvarsindustrin.

I övrigt ansvarar du för samordning, övergripande planering och delegering av avdelningens verksamhet i enlighet med uppdrag, mål och handlingsregler i samverkan och samråd med biträdande avdelningschefen.

Du är resultatansvarig inför C MVI, vilket innebär omfattande ekonomiskt och administrativt arbete liksom utveckling av utbildning, forskning, kultur och arbetsmiljö. Arbetet inkluderar även att genomföra viss utbildning och föreläsningar inom avdelningens kursverksamhet.

Du är chef och personalansvarig för ca 40 personer anställda vid de tre sektionerna ingående i avdelningen. Du ansvarar även för avdelningens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar och organisationsenheter för att tillsammans ge officerare och civila studenter högkvalitativ och vetenskapligt förankrad utbildning. Avdelningen ska också leverera högkvalitativ forskning inom för avdelningen angiven inriktning. Du deltar aktivt i utbildnings- och forskningsverksamheten vid avdelningen, institutionen och FHS. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.

Vem är du?

Formell kompetens

 • OF 4 med genomgången HSU och/eller, doktorsexamen inom ett för Försvarshögskolan relevant ämne
 • Erfarenhet från arbete som chef och ledare
 • Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

Meriterande är:

 • Erfarenhet från arbete som chef och ledare inom högskole- och universitetssektorn
 • Erfarenhet från arbete som chef inom Försvarsmakten, gärna på central nivå och på högre taktisk och operativ nivå.
 • Erfarenhet från arbete inom Försvarsmaktens materielprocess och/eller forskningsverksamhet.
 • Erfarenhet som chef inom Försvarets materielverk
 • Erfarenhet av undervisning och forskning vid universitet och högskola eller vid forskningsinstitut
 • Erfarenhet av förbandstjänstgöring såväl nationellt som internationellt.

Personliga egenskaper

 • Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och synnerligen god arbetsledningsförmåga
 • Stort intresse för högskoleutbildning
 • Hög förmåga till självständighet och flexibilitet
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling
 • Förmåga att leda och driva förändringsarbete

 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar särskilt sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då MVI består av övervägande män uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Uppdraget

Uppdraget är tidsbegränsat och kan sökas av medarbetare vid Försvarshögskolan och anställda inom Försvarsmakten. Civilt anställda vid Försvarshögskolan får ett tidsbegränsat uppdrag som avdelningschef. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning i tre-fyra år med möjlighet till förlängning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare under förutsättning av Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa.

Märk Din ansökan dnr HF/HR 172/2018

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om uppdraget lämnas av:

Christian Jeppsson, chef Militärvetenskapliga institutionen, telefon 070 6756505.

Thomas Uneholt, chef för avdelningen för Militärteknik och ledningsvetenskap, telefon 070 302 76 94

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-13!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 172/208
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2018-12-13