Tillbaka

Upp till tre doktorander i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem.

Försvarshögskolan söker upp till tre doktorander i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är det vetenskapliga studiet av politik med fokus på säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan. Forskningsinriktningen är förankrad i statsvetenskapliga discipliner som internationell politik, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen. Här studeras bland annat hur säkerhet skapas eller undermineras, samt hur kriser förebyggs och hanteras i en svensk, europeisk och internationell kontext. Exempelvis analyseras hot, konflikter, beslutsprocesser, identiteter och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, såväl nationellt som internationellt och globalt.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Författandet av en doktorsavhandling i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet motsvarande 165 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 75 hp. 

Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande,
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen, samt
 • har gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL).

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:

 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier,
 • vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på
 2. Ett CV med kontaktuppgifter till två referenser
 3. En kopia av examensarbete på avancerad nivå och andra publikationer du vill åberopa (max 3 texter)
 4. En forskningsplan som är både bakåt- och framåtblickande. Inled med att kort beskriva dig själv och din personliga och studie/yrkesmässiga bakgrund; reflektera kritiskt kring dina tidigare uppsatser och möjlig tidigare forskningserfarenhet; föreslå i ljuset av tidigare uppsatser, relevant forskningsläge och din kunskap om den statsvetenskapliga miljön vid Försvarshögskolan ett preliminärt avhandlingsprojekt, med särskild fokus på relevans och genomförande (max tre sidor exklusive referenser, 12 punkter Times New Roman, enkelt radavstånd).
 5. Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 296/2020. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-17!

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2020 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2021.

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Anställningen är placerad vid Statsvetenskapliga avdelningen, Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap i Stockholm, och tillsätts från januari 2021.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Upplysningar om anställningen lämnas av

 • Docent Simon Hollis, studierektor för forskarutbildningen (simon.hollis[at]fhs.se)
 • HR-generalist Kia Vejdegren (kia.vejdegren[at]fhs.se)

Facklig företrädare är Fredrik Fors (SACO) (fredrik.fors[at]fhs.se), Anders Oltorp (OF) och Christian Friman (OFR), Tfn växel: 08-553 425 00.

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 296/2020
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-08-17