Tillbaka

Universitetslektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutitionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

På avdelningen för ledningsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på tre sektioner: ledningssektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar. Ämnet ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ämnet militärteknik handlar om att förstå hur tekniska system och militär verksamhet påverkar varandra samt hur man kan dra nytta av nya tekniska system för militära ändamål.

Försvarshögskolan söker en universitetslektor i ledningsvetenskap
Ämnet ledningsvetenskap syftar till att stödja utvecklingen av ledningssystem, bestående av exempelvis arbetsmetoder, organisation och tekniska stödsystem, som behövs för att leda militära och civila insatser vid större kriser, konflikter och krig. Som stöd för detta används kunskap hämtat från flera andra områden t.ex. systemvetenskap, ingenjörsvetenskaper, människa-dator interaktion, psykologi, organisationsteori, risk och säkerhet. Vår forskning bidrar till den nationella och internationella ämnesdebatten.

Forskningen är i huvudsak uppdragsstyrd och finansieras till stor del genom uppdrag från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och liknande aktörer.

Anställningen är placerad vid Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik på Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och administration inom ämnet ledningsvetenskap samt att bidra till att utveckla ämnet tillsammans med den övriga forskargruppen. I anställningen kan dessutom ingå arbete med studier på uppdrag åt bl.a. Försvarsmakten. Anställningen kan innebära handledning, kursansvar, arbete med examination, administrativa uppgifter samt arbete med ansökning av forskningsanslag. Anställningen innebär relativt omfattande kontakter med uppdragsgivare och de som kommer att nyttja forskningsresultaten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning.

Bedömningsgrunder
För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
  • Förmåga till självständigt forskningsarbete av god kvalitet som visats genom publicering i relevanta väl ansedda tidskrifter, förlag och/eller konferenser.
  • Erfarenhet av forskning om ledning inom krishantering och/eller försvar.
  • Erfarenhet av designvetenskaplig/normativ forskning.
  • Erfarenhet av praktiknära forskning.
  • Kunskap om den militära domänen och/eller kunskap om den civila krishanteringsdomänen.

Då MVI eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Allmänna krav för lärare
En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan
Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökningshandlingarna ska skrivas på svenska eller engelska.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Avser du att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” överst eller underst på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 53/2019.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Ämnesföreträdare fil. dr Ulrik Spak, ulrik,spak@fhs.se
Institutionschefen överste Christian Jeppsson, christian.jeppsson@fhs.se Avdelningschefen överstelöjtnant Ylva Pekkari, ylva.pekkari@fhs.se
Sektionschefen överstelöjtnant Per Barius, per.barius@fhs.se
HR-specialist Erika Flodström, erika.flodstrom@fhs.se

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-03-15!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 53/2019
Publicerat 2020-01-15
Sista ansökningsdag 2020-03-15