Tillbaka

Lektorat i militärteknik x 2

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom folkrätt, krigsvetenskap, ledarskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik samt statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik, krishantering och internationell samverkan.

Beskrivning

Militärteknik är ett ämne vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution (MVI). Institutionen präglas av en mångvetenskaplig akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas huvudsakligen studerande inom militära utbildningsprogram, men även vissa civila utbildningar förekommer. Institutionen har tre avdelningar, där ämnet militärteknik finns vid avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik (ALM).

Militärteknik tillhör designvetenskaperna, vilket innebär att ämnet är nyttoinriktat. Ämnet studerar teknikens roll i organisationer och system för försvar och samhällssäkerhet med ett speciellt fokus på det som skapar militära förmågor. Studierna bedrivs praxisnära med ett inifrånperspektiv som syftar till att formulera förslag till förändring. Olika aspekter av ämnets perspektiv och vetenskapliga synsätt delas och återfinns inom militära akademier, inom samhällsvetenskap, och inom ingenjörs- och teknikvetenskap.

Läs mer om ämnet på: https://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/militarteknik/

Arbetsuppgifter

I anställningarna ingår undervisning, forskning och administration inom ämnet militärteknik. För det ena lektoratet ser vi gärna en inriktning mot modellering och simulering, och för det andra lektoratet en inriktning mot vapenverkan och skydd mot vapenverkan. Individer med ett mer generellt intresse för ämnet militärteknik är också välkomna att söka.

I arbetsuppgifterna ingår även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning. Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning ska följande bedömningsgrunder i en sammanvägd bedömning tillämpas:

Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning inom områden av relevans för ämnet militärteknik. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i inom områden av relevans för ämnet militärteknik Dokumenterad metodologisk skicklighet i forskning och/eller undervisning. Skicklighet i såväl kvantitativa som kvalitativa metoder är härvidlag särskilt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsanslag. Dokumenterad erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Erfarenhet från militär verksamhet eller från försvarssektorn är meriterande.

Den sökande skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt gällande samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer både internt och externt.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall för ansökan, som du hittar här.  Ange i din ansökan vilken av de två inriktningarna för lektoraten (eventuellt båda) som du söker.

De sökande disponerar tre veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast söndagen den 20 maj. Vänligen skicka din ansökan via denna annons på vår karriärsida alternativt till registrator@fhs.se eller posta ansökan till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk Din ansökan dnr HF/HR 15/2018.

Upplysningar

Institutionschefen, överste Ronny Modigs

Chef militärtekniska avdelningen, överstelöjtnant Thomas Uneholt

Ämnesföreträdare, professor Gunnar Hult

HR-specialist, Lisa Buijsse.

Alla med telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Lars-Johan Nordlund (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S). Tfn FHS växel: 08-553 425 00.

 

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2018!Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 15/2018
Facklig företrädare
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
  • Christian Friman, OFR/S, 08-553 425 00
Publicerat 2018-03-01
Sista ansökningsdag 2018-05-20