Tillbaka

Lektor i operativ juridik (särskilt konstitutionell rätt och/eller förvaltningsrätt) och folkrätt till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ämnet operativ juridik och folkrätt är under stark utveckling och vår forskningsmiljö behöver växa och därför söker vi nu minst en universitetslektor i operativ juridik och folkrätt.

Beskrivning av ämnesområdet

Anställningen är placerad vid institutionen för statsvetenskap och juridik, på Centrum för operativ juridik och folkrätt. Här arbetar idag ca 11 medarbetare, både militära och civila, som forskar och utbildar inom ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt som är den vetenskapliga disciplin som fokuserar på internationella och nationella regelverk för försvar, krishantering och säkerhet. I fokus för vår verksamhet inom internationell rätt står den internationella rättens regleringar av våldsanvändning (ius ad bellum), krigets lagar (ius in bello), fredsoperationer, mänskliga rättigheters tillämpning under väpnad konflikt i fredsoperationer och vid kris, samt ansvarsfrågor kopplade till (militära och andra) krishanteringsoperationer. I nationell rätt kopplas vår verksamhet till juridiska aspekter på krisberedskap och totalförsvar. I nationell rätt fokuserar vi främst på offentlig rätt, särskilt konstitutionell rätt och förvaltningsrätt inriktad mot reglerna för kris, krig och krigsfara, fullmaktslagstiftning och lagstiftning som styr det militära och civila försvarets arbete i fred, kris och krig. Vi arbetar ofta komparativt och utforskar svensk implementering av folkrättsliga regler inom våra områden. Vi arbetar inom både internationell och nationell rätt med frågor om t.ex. rättsstaten och rättighetsfrågor kopplat till undantagstillstånd, regleringar av högteknologisk krigföring, säkerhetsskydd, underrättelsefrågor, cybersäkerhet och cyberförsvar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter inom såväl civila som militära utbildningar. I anställningen ingår att leda och bedriva forskning inom ämnet operativ juridik och folkrätt. I arbetsuppgifterna kan även ingå studierektorsuppgifter samt akademiska förtroendeuppdrag och ledningsuppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår även pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination samt uppföljning och utvärdering av utbildning. Inom forskning ingår att planera, bedriva och leda forskning, att bidra till forskningens finansiering samt att informera nationellt och internationellt om egen forskning.

Vidare ingår samverkan i arbetet, bl.a. i syfte att säkerställa ämnets relevans för samhället nationellt och internationellt. Vi samarbetar nära med Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) på Försvarshögskolan och bidrar även i deras verksamhet inom uppdragsutbildning, övningar och analysuppdrag. Vi har också nära kontakt med myndigheter och andra aktörer verksamma inom svensk krisberedskap och totalförsvar och du förväntas bidra till samverkan med dessa aktörer.

I arbetet ingår att följa och bidra till utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som universitetslektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor gäller den grad av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

 • Avlagt doktorsexamen.
 • Vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskapliga publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter inom ämnesområdet.
 • Visat förmåga att självständigt formulera och lösa forskningsproblem, samt erhålla medel för forskningsprojekt.
 • Visat förmåga att bedriva utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå.
 • Visat förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning.
 • Administrativ skicklighet, vilket visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar och bidra till övergripande verksamhetsplanering.

Det är även meriterande att den sökande har:

 • Kunskap om det svenska totalförsvaret och krisberedskapssystemet.
 • Kunskap och erfarenhet från utbildning och forskning inom konstitutionell rätt och/eller förvaltningsrätt.
 • Kunskap och erfarenhet från utbildning och forskning i rättsstatsperspektiv, digitalisering och/eller dataskydd och/eller EU-rätt.
 • Kunskap och erfarenhet från internationella militära eller civila operationer.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast två år efter att anställningen påbörjades.

Du ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl. Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla ämnet operativ juridik och folkrätt, driva forskningsprojekt, bygga nätverk och utveckla ämnets pedagogik och forskning. Som person har du hög social kompetens och trivs i mötet med nya människor och kan även arbeta självständigt för att exempelvis driva forskning och kurser.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa och arbeta på engelska men eftersom den här anställningen är tänkt att också innehålla administrativa uppgifter, studierektorsuppdrag och representationsuppgifter i nämnder och utskott krävs att du förstår, skriver och talar svenska.

Om anställningen

Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Denna anställning regleras av högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning för lärare Ö 795/2022.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan se - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan

Ansökan görs på svenska. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa i två exemplar till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 283/2023.

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med HF/HR 283/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2024-01-31.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 283/2023
Facklig företrädare
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-12-21
Sista ansökningsdag 2024-02-01

Dela länkar