Tillbaka

Lektor i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Institutionen för ledarskap och ledning växer och därför söker Försvarshögskolan nu ytterligare minst en lektor i ledarskap och ledning.

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnet ledarskap och ledning är det vetenskapliga studiet av att leda, det vill säga de handlingar som vidtas för att inrikta, samordna resurser och påverka en individ eller en grupp att nå ett gemensamt mål. Ämnet fokuserar på de individuella, organisatoriska och interorganisatoriska faktorer som bidrar till de processer som leder till att gemensamma mål kan uppnås.

Ledarskap och ledning är en samhällsvetenskap som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap och designvetenskap. Ledarskap och ledning har sin empiriska grund i de behov och utmaningar som är typiska, och till viss del gemensamma, för aktörer och verksamheter inom försvar, krishantering och säkerhet. Inom ämnet studeras frågor som rör betydelsen av påfrestande förhållanden, ledarskaps- och ledningsteori, ledarutveckling, samverkan, krishantering, design av ledningssystem, teamfrågor och urval. Inom ämnet finns också ett stort intresse för genus-, metod- och etikfrågor.

Institutionens forskning och utbildning bygger på god teoretisk grund och har nära koppling till praktiker inom Försvarshögskolans huvudområde: försvar, krishantering och säkerhet. På så sätt bidrar vi med relevant forskning och utbildning för det svenska totalförsvaret.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter inom såväl civila som militära utbildningar. I tjänsten ingår också att leda och bedriva forskning inom ämnet ledarskap och ledning.

Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper aktivt deltagande i utveckling och genomförande av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och kan inbegripa forskarnivå samt handledning av doktorander. I detta ingår undervisning och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination, uppföljning och utvärdering av utbildning.

Arbetsuppgifter inom forskning inbegriper självständig forskningsverksamhet, visst ansvar för forskningsfinansiering samt aktivt deltagande i högskolans forskningsmiljö samt vetenskapssamhället i stort. Detta innebär att bedriva forskning och uppdragsforskning, planera och leda forskning, bidra till forskningens finansiering och informera nationellt och internationellt om egen forskning.

En lektor ska bidra till högskolans utvecklingsarbete, och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. Ett lektorat kan också innebära akademiska förtroendeuppdrag och ledningsuppdrag. Vidare ingår att samverka med det omgivande samhället, bland annat i syfte att säkerställa ämnets relevans för samhället nationellt och internationellt. Institutionen har nära kontakt med flera myndigheter och andra aktörer verksamma inom det svenska totalförsvaret och du förväntas bidra till samverkan med dessa aktörer.

I arbetet ingår det att följa och bidra till utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som lektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Allmänna krav

En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt riktlinjer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, eller motsvarande internationella riktlinjer) eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll, med godkänt resultat innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats.

För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla och etablera ämnet ledarskap och ledning i Sverige och internationellt, driva forskningsprojekt, bygga nätverk och utveckla ämnets pedagogik. Som person har du hög social kompetens och trivs i mötet med nya människor och kan även arbeta självständigt för att exempelvis driva forskning och kurser.

Då undervisning i huvudsak bedrivs på svenska ska den sökande ha förmåga att undervisa på svenska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Den sökande ska också ha förmåga att undervisa på engelska..

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom

  • att ha publicerat internationella  vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet (eller inom annat relevant ämne, exempelvis: psykologi, människa-datorinteraktion, statsvetenskap, risk- och säkerhet eller sociologi),
  • att ha publicerat och varit verksam inom, eller nära, den internationella forskningsfronten,
  • självständighet i att formulera och lösa forskningsproblem och
  • framgång i att söka och erhålla medel för samt driva forskningsprojekt.
  • Kunskap om det svenska totalförsvaret och krisberedskapssystemet.
  • Erfarenhet av såväl kvantitativ som kvalitativ forskning

En samlad bedömning av ovanstående bedömningsgrunder kommer att göras.

Om anställningen

Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid.Denna anställning regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Här kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Placeringsort

Stockholm eller Karlstad.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Läs om förmåner för anställda vid Försvarshögskolan via denna länk.

Ansökan

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt Försvarshögskolans CV-mall för anställning av lärare mall.

Bifoga fullständig publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 62/2024. 

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.]

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 62/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast den 31 maj 2024.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2024!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 62/2024
Facklig företrädare
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Dela länkar

Logga in och sök jobbet