Tillbaka

Lektor i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker nu en lektor i krigsveten­skap med inriktning cyberkrig med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM) i Stock­holm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsveten­skap, och lärarna undervisar på alla nivåer (inklusive forskarutbildnings­nivå) på de civila och militära programmen.

Anställningen avser forskning inom området cyberkrig i vid bemärkelse. Det kan t.ex. gälla frågor om cyber som ett medel i krig och krigföring, likväl som frågor om digitaliseringens konsekvenser för området försvar och säkerhet. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar att leda, planera och bedriva forskning inom ämnet med särskilt fokus på cyberkrig. Vidare ingår att söka egna forskningsmedel, bidra till pedagogisk utveckling samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Arbetet inkluderar undervisning på svenska och engelska på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning, samt handledning av studenter och doktorander inom institutionens olika utbildningar. Inom ramen för anställningen ingår också kursdesign, kursansvar, planering och deltagande i undervisning, examination, kursadministration och akademiska förtroendeuppdrag.

Som lektor i krigsvetenskap följer du och bidrar till utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Du delar även med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet visad genom förmåga till självständig forskning (inklusive planering och ledning) av hög kvalitet inom krigsvetenskap eller motsvarande som är relevant för cyberkrig. Detta ska ha gjorts genom publicering i väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Pedagogisk skicklighet, visat genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Det är av hög betydelse att den sökande har:

  • Visad förmåga att ansöka och erhålla medel för forskningsfinansiering.
  • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt. 
  • Dokumenterad erfarenhet av högskoleadministrativa uppgifter.

Det är meriterande med officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn.

Allmänna krav för lärare 

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom ämnesområdet ser Försvarshögskolan gärna kvinnor som sökande till denna anställning.

Om anställningen

Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan se - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan 

Ansökan görs med fördel helt på engelska, eftersom engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt Försvarshögskolans CV-mall för anställning av lärare MALL.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa i två exemplar till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 169/2023.

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 169/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast den 15 september 2023.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2023!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. #LI-POST

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 169/2023
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-13
Sista ansökningsdag 2023-09-15

Dela länkar