Tillbaka

En eller flera doktorander i krigsvetenskap med inriktning Gemensamma operationer eller Taktik

Försvarshögskolan

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen krigsvetenskapliga utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning innebär att arbeta med ett forskningsprojekt och under handledning följa en individuell studieplan. Författandet av en doktorsavhandling i krigsvetenskap är den mest centrala uppgiften, men även genomförandet av forskarutbildningskurser ingår i utbildningen. I arbetsuppgifterna ingår normalt också 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet krigsvetenskap eller motsvarande, och
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i krigsvetenskap eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg). Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

Forskningsområden

Ett viktigt syfte med forskningen i krigsvetenskap inom ramen för denna anställning vid Försvarshögskolan är att forskningsanknyta officersutbildningen och det finns därför ett behov av praxisnära forskning kopplad till yrkesutövningen som officer. Prioriterade forskningsområden i denna utlysning är (a) gemensamma operationer inklusive operativa funktioner, och (b) taktik och operationer inom mark-, marin- eller luftarenan. Inom något av dessa områden föreslår doktoranden ett projekt som beskrivs i en kortfattad avhandlingsplan (se nedan under Ansökan).

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och att producera en krigsvetenskaplig doktorsavhandling med inriktning taktik eller operationer, av hög internationell kvalitet.

Bedömningen baseras i sammanvägning på:

 • avhandlingsämnets-/planens kvalitet, genomförbarhet och relevans i förhållande till prioriterade militära forskningsområden,
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten (t.ex. masters- magister- och kandidatuppsatser),
 • övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För inriktningen i den här anställningen bedöms praktisk yrkeserfarenhet som officer på taktisk-/förbandsnivå eller högre vara av särskilt meriterande.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Anställningen

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Doktorandanställningarna är placerade vid Militärvetenskapliga institutionen (MVI).

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Curriculum vitae.
 • Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning. Betyg samt betygsskala ska framgå.
 • Utkast till doktorandprojekt om högst fem A4-sidor.
 • Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Eventuellt ett intyg som styrker behörighet motsvarande Engelska 6.
 • Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.
 • En lista med två referenspersoner och deras kontaktinformation.
 • Övriga handlingar som kan stärka ansökan (t ex publikationer).
 • I förekommande fall, intyg om extern finansiering av forskarutbildningen (intyg om personligt stipendium eller forskningsbidrag) samt en kopia av ”Letter of acknowledgement” eller ett intyg från arbetsgivare som intygar att finansieringen av hela utbildningen kan säkras och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom stipulerad tid.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida. Märk din ansökan dnr Ö 314/2020. Vi vill ha din ansökan senast den 31 augusti 2020.

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2020. Målsättningen är att fatta beslut om anställning i god tid före utgången av 2020. Avsikten är att anställningen ska påbörjas 2021-01-01.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om doktorandtjänsten kan lämnas av Professor Peter Thunholm, Taktikavdelningen (peter.thunholm@fhs.se), Professor Alastair Finlan, Operativa avdelningen (alastair.finlan@fhs.se), studierektor Dan Öberg (dan.oberg@fhs.se) samt HR-specialist Nike Gårdinger (nike.gardinger@fhs.se).

Fackliga företrädare är: Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OF) och Christian Friman (OFR), Tfn växel: 08-553 425 00.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 314/2020
Publicerat 2020-06-10
Sista ansökningsdag 2020-09-14