Tillbaka

Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Beskrivning

Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer. Vi forskar och utbildar inom bland annat ledarskap och ledning, krigsvetenskap, folkrätt och statsvetenskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Försvarshögskolan utlyser härmed minst en anställning som doktorand i Ledarskap och ledning (LL), placering vid institutionen för Ledarskap och ledning.

Ämnet ledarskap och ledning

LL är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. Vi studerar också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Detta innebär att ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningsområde

LL innefattar forskning med fokus på en rad aspekter av ledarskap och ledning inom försvar, krishantering och säkerhet. Tjänsten utlyses brett och sökanden har möjlighet att självständigt komma med en forskningsplan som ryms inom ämnet.

Till tjänsten har också 9 temaområden specificerats. Områdena representerar befintliga forskningsinriktningar inom institutionen och sökanden kan skriva sin forskningsplan så att den ryms inom något av dessa temaområden. Beskrivning av temaområden, samt kontaktperson för respektive område biläggs utlysningen. De 9 specificerade områden är:

 

 1. Personalförsörjning
 2. Lägesbild och situationsförståelse
 3. System för att leda
 4. Utmaningar för ledarskap och styrning i tider av klimatförändringar och katastrofer
 5. Ledarskap, identitet och makt i krishanterande organisationer
 6. Samverkan inom försvar, krishantering och säkerhet
 7. Ledarskap i samband med påfrestande händelser
 8. Organisatoriska förutsättningar för förmågan att leda
 9. Morgondagens officer

Läs mer om temaområdena på vår webbplats.

Målexamen: Doktorsexamen

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl i engelska i tal och skrift.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Anställningen

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst 2 år i taget.

Då Försvarshögskolan inte har rättigheter att utfärda examen på forskarnivå i ämnet ledarskap och ledning förutsätter anställningen att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte. Institutionen stöttar i detta förfarande, men anställningen förutsätter att sökanden uppfyller grundläggande och särskild behörighet vid ett lärosäte som både FHS och sökanden godkänner. Försvarshögskolan har slutit avtal med Stockholms universitet och Högskolan i Skövde om antagning av doktorander, men även andra lärosäten är möjliga. Det innebär att doktorander bedriver sin forskarutbildning vid, och har sin dagliga verksamhet förlagd till, Försvarshögskolan men genomgår sin utbildning inom ramen för antagande lärosätes examinationsrättigheter. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet varierar mellan lärosäten.

Anställningen kan i vissa fall vara placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Ansökan ska innehålla:

 • Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser
 • Motivationsbrev till sökt anställning.
 • Kortfattat utkast till forskningsplan (max 6 sidor, inklusive referenser, 12 pt, Times New Roman, enkelt radavstånd) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt
 • Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Kopia av examensarbete
 • Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa
 • Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Ange vilken publikation/skriftligt arbete som är det huvudsakligen åberopade arbetet. Märk filen med det åberopade arbetet ”Åberopat arbete”.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skickas in via Varbi.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Prefekt Institutionen för ledarskap och ledning, par.daleus@fhs.se

Ämnesrådets ordförande i ledarskap och ledning, erik.berntson@fhs.se

Samtliga nås per telefon genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.seOFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Doktoranstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 393/2023
Kontakt
 • Pär Daléus, 08-55342500
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-05
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Dela länkar