Tillbaka

Doktorander i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker nu en doktorand i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig, med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria i Stockholm.

Läs mer om krigsvetenskap här.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen krigsvetenskapliga utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning innebär att arbeta med ett forskningsprojekt och under handledning följa en individuell studieplan. Författandet av en doktorsavhandling i krigsvetenskap är den mest centrala uppgiften, men även genomförandet av forskarutbildningskurser ingår i utbildningen. I arbetsuppgifterna ingår normalt också upp till 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng, dvs. fyra år. Med institutionstjänstgöring blir den totala tiden maximalt fem år.

Anställningen avser forskning inom ämnesområdet cyberkrig i vid bemärkelse. Det kan t.ex. gälla frågor om cyber som ett medel i krig och krigföring, likväl som frågor om digitaliseringens konsekvenser för området försvar och säkerhet. 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet, har den som:
 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet krigsvetenskap eller motsvarande, och
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i krigsvetenskap eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg). Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden kan dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS komma att efterfrågas.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet av sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och författa en krigsvetenskaplig doktorsavhandling av hög internationell kvalitet.

Bedömningen baseras i sammanvägning på:

 • avhandlingsämnets och -planens kvalitet, genomförbarhet och relevans,
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten (t.ex. masters och magisteruppsatser),
 • övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Genomgången yrkesofficersutbildning är meriterande.

Om anställningen

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap samt Försvarshögskolans anställningsordning. Doktorandanställningen är placerad vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

I normalfallet lönesätts doktorander i enlighet med Försvarshögskolans doktorandtrappa enligt vilken ingångslönen för närvarande är 27 200 kr/månad. Undantag görs för svenska yrkesofficerare som inplaceras med samma grundlön de har i Försvarsmakten. Svenska yrkesofficerare som redan är anställda vid Försvarshögskolan behåller den grundlön de har vid Försvarshögskolan. Utöver lönen förfogar varje doktorand över 30 000 kr per år för resor, litteratur och andra relevanta utgifter.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. 

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.
Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Curriculum vitae.
 2. Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning. Betyg samt betygsskala ska framgå.
 3. Utkast till doktorandprojekt om högst fem A4-sidor.
 4. Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 5. Om den sökande har utländskt medborgarskap ska en vidimerad kopia av passet bifogas.
 6. En lista med två referenspersoner och deras kontaktinformation.
 7. Övriga handlingar som kan stärka ansökan (t ex publikationer eller arbetsprov innehållande annat analytiskt arbete).
 8. I förekommande fall, intyg om extern finansiering av forskarutbildningen (intyg om personligt stipendium eller forskningsbidrag) samt en vidimerad kopia av ”Letter of acknowledgement” eller ett intyg från arbetsgivare som intygar att finansieringen av hela utbildningen kan säkras och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom stipulerad tid.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 404/2023.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/ CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2023. Målsättningen är att fatta beslut om anställning i god tid före utgången av 2023. Avsikten är att anställningen ska påbörjas 2024-01-01.

Läs mer om forskarutbildningen här.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om doktorandanställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2023!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Enligt lokal kollektivavtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 404/2023
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-13
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Dela länkar