Tillbaka

Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på informationssäkerhet

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker en till två doktorand/er i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på informationssäkerhet. 

Det statsvetenskapliga ämnet vid Försvarshögskolan utmärker sig genom ett särskilt fokus på säkerhetspolitik och krishantering. Ämnet är samtidigt teoretiskt brett och förankrat i underdiscipliner som internationella relationer, politisk kommunikation, förvaltningspolitik och politisk teori. Inspiration hämtas även från annan forskning inom och utanför ämnet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Författandet av en doktorsavhandling i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet motsvarande 165 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 75 hp. Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Denna tjänst har särskild fokus på forskning inom informationssäkerhet, kris och säkerhet. Den som söker tjänsten uppmuntras att inkomma med en forskningsplan som rör skydd av information, kopplat till krishantering och/eller säkerhetsfrågor. Detta kan exempelvis inkludera underrättelsestudier, jämförelser mellan olika länders eller myndigheters arbete med att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, normativa och politiska dilemman vad gäller skyddsåtgärder som begränsar tillgång på information eller forskare och/eller forskning, informationspåverkan som syftar till att förvränga eller på annat vis skadar tillförlitligheten i viktig information från myndigheter eller medier (t.ex. genom att försvåra kriskommunikation eller underminera försvarsvilja), eller politisk-psykologiska mekanismer som har betydelse för människors vilja och förmåga att ta till sig viktig samhällsinformation och ta aktiv del i civilsamhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande,
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen, samt har gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium kan intyg om behörighet eller motsvarande komma att krävas in (såsom TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL).

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:

 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier,
 • vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan görs via Försvarshögskolan rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:

 1. Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på.
 1. Ett CV (max två sidor).
 1. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 1. En kopia av examensarbete på avancerad nivå och eventuella andra akademiska publikationer som du vill åberopa (max tre texter).
 1. En preliminär forskningsplan (max 1400 ord exklusive referenser).
 1. Beskrivning av hur du passar in i forskningsmiljön. I brevet ska den sökande förklara hur forskningsplanen relaterar till och är relevant för statsvetenskap med fokus på krishantering och/eller säkerhet (max 400 ord exklusive eventuella referenser).
 1. Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.
 1. I förekommande fall ska en bekräftelse på extern finansiering av doktorandstudier från extern finansiär bifogas. Det ska innefatta en garanti för finansiering av hela utbildningen och att den sökande kan ägna den nödvändiga tiden till studierna under tiden som avses.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan.

Märk din ansökan med dnr Ö 595/2023. Välkommen med din ansökan senast 2023-11-03!

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2023 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2024.

Anställningsvillkor

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Anställningen är placerad vid statsvetenskapliga avdelningen, institutionen för statsvetenskap och juridik i Stockholm, och tillsätts från januari 2024. Doktorander betalas enligt Försvarshögskolans doktorandstege, i dagsläget 27.700 kr/månad i ingångslön. Därutöver förfogar varje doktorand över 30 000 kr per år för resor, litteratur och andra relevanta utgifter.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 595/2023
Publicerat 2023-10-16
Sista ansökningsdag 2023-11-03

Dela länkar