Tillbaka

Doktorand i operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolan med inriktning mot frågor om efterlevnad av krigets lagar

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt (COF) forskar och utbildar inom ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt som är den vetenskapliga disciplin som fokuserar på internationella och nationella regelverk för försvar, krishantering och säkerhet. I fokus för vår verksamhet inom internationell rätt står den internationella rättens regleringar av våldsanvändning (ius ad bellum), krigets lagar (ius in bello), fredsoperationer, mänskliga rättigheters tillämpning under väpnad konflikt i fredsoperationer och vid kris, samt ansvarsfrågor kopplade till (militära och andra) krishanteringsoperationer. Inom nationell rätt kopplas vår verksamhet till juridiska aspekter på krisberedskap och totalförsvar. Där arbetar vi främst med offentlig rätt, särskilt konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, inriktad mot reglerna för kris, krig och krigsfara, fullmaktslagstiftning och lagstiftning som styr det militära och civila försvarets arbete i fred, kris och krig. Vi arbetar ofta komparativt och utforskar svensk implementering av folkrättsliga regler inom våra områden. Vi arbetar inom både internationell och nationell rätt med frågor om t.ex. rättsstaten och rättighetsfrågor kopplat till undantagstillstånd, regleringar av högteknologisk krigföring, säkerhetsskydd, underrättelsefrågor, cybersäkerhet och cyberförsvar.

Försvarshögskolan söker nu en doktorand i operativ juridik och folkrätt med specifikt fokus på juridiska aspekter på frågor om efterlevnad av krigets lagar.

Du kommer att anställas på Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan men genomföra din doktorandutbildning och examineras vid ett annat svenskt eller internationellt universitet. Detta innebär att vi kommer att samarbeta i antagningsprocessen med ett svenskt eller internationellt universitet och att du måste antas som doktorand även vid det andra universitetet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt. Författandet av en doktorsavhandling i juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt motsvarande 165 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 75 hp. Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller, på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt har den som:

1) inom Sverige avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

3) gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium kan intyg om behörighet eller motsvarande komma att krävas in (såsom TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL). 

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:

vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier, vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Ansökan

Ansökan görs via Försvarshögskolans hemsida. Ansökan ska innehålla:

Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på. Examensbevis och betygsutdrag ska bekräfta att du uppfyller grundläggande och särskild behörighet för doktorandtjänsterna. Om du har en internationell examen, ange innehåll och nivå tillsammans med betyg och den betygsskala (med förklaringar) som tillämpats. Ett CV (max två sidor). Kontaktuppgifter till två referenspersoner. En kopia av examensarbete på avancerad nivå och eventuella andra akademiska publikationer som du vill åberopa (max tre texter). En preliminär forskningsplan (10 A4-sidor). Beskrivning av hur du passar in i forskningsmiljön. I brevet ska den sökande förklara hur forskningsplanen relaterar till och är relevant för området operativ juridik och folkrätt med inriktning mot frågor om efterlevnad av krigets lagar. (max 400 ord exklusive eventuella referenser). Annan dokumentation till stöd för ansökan, t.ex. arbetslivserfarenhet som är relevant för forskningsområdet inom operativ juridik och folkrätt. Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas. I förekommande fall ska en bekräftelse på extern finansiering av doktorandstudier från extern finansiär bifogas. Det ska innefatta en garanti för finansiering av hela utbildningen och att den sökande kan ägna den nödvändiga tiden till studierna under tiden som avses. Om du har förslag på universitet där du vill genomföra din doktorandutbildning, bifoga gärna det till ansökan så att vi kan kontakta dem för samarbete kring antagningsprocessen.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan.

Märk din ansökan med Ö 428/2023 Välkommen med din ansökan senast 2023-10-02!

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2023 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2024.

Beslut om anställning fattas av FHS och beslut om antagning till forskarutbildning fattas av det svenska eller internationella universitet som kommer att utbilda och examinera dig. Antagning till forskarutbildningen förutsätter full finansiering av hela studietiden. Antagningen sker i enlighet med det examinerande lärosätets antagnings- och handläggningsordning.

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Anställningen är placerad vid Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt, Institutionen för Statsvetenskap och juridik i Stockholm, och tillsätts från januari 2024. Doktorander betalas enligt Försvarshögskolans doktorandstege, i dagsläget 27 700 kr/månad i ingångslön. Därutöver förfogar varje doktorand över 30 000 kr per år för resor, litteratur och andra relevanta utgifter.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

För ytterligare information om tjänsten kontakta:

  • Professor Jann Kleffner, Professor i operativ juridik och folkrätt, Centrum för operativ juridik och folkrätt jann.kleffner@fhs.se
  • Universitetslektor Marika Ericson, Chef Centrum för operativ juridik och folkrätt marika.ericson@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 428/2023
Facklig företrädare
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-19
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Dela länkar