Tillbaka

varbi1170x300_alt2englogga.jpg

Doktorand i krigsvetenskap

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan. Läs mer om krigsvetenskap här. 

Försvarshögskolan söker nu upp till tre doktorander i krigsvetenskap med placering vid Institutionen för krigsvetenskap (IKV) i Stockholm. Se mer om forskarutbildningen i krigsvetenskap här. 

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen består av 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den centrala arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling i krigsvetenskap under handledning (180 högskolepoäng), men kurser (60 högskolepoäng) ingår också i utbildningen. Doktorandanställningen är fullt finansierad i fyra år. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå i upp till 20 procent av arbetstiden, vilket resulterar i en förlängning av anställningen med motsvarande tid. Med institutionstjänstgöring blir den totala anställningstiden maximalt fem år. Läs mer om forskarutbildningen i krigsvetenskap här.

IKV söker nu flera doktorander: dels en eller flera doktorander i krigsvetenskap utan särskild inriktning, dels en doktorand i krigsvetenskap med inriktning cyberkrigföring och cyberförsvar. 

För doktorandtjänst i krigsvetenskap utan särskild inriktning står det den sökande fritt att välja forskningsområde inom ramen för krigsvetenskap. 

För doktorandtjänst i krigsvetenskap med inriktning cyberkrigföring och cyberförsvar avser anställningen samhällsvetenskaplig forskning inom ämnesområdet cyberkrigföring och cyberförsvar i vid bemärkelse. Det kan t.ex. gälla frågor om cyberoperationer, informationsoperationer, propaganda m.m. som medel i krig och krigföring, likväl som vidare frågor om digitaliseringens konsekvenser för området försvar och säkerhet. 

Inriktning anges vid ansökan.  

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt (eller motsvarande) ämne, varav minst 30 högskolepoäng i krigsvetenskap eller närliggande ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, säkerhetsstudier eller statsvetenskap. Därutöver krävs tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Bedömningsgrunder

Urval bland de sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, och baseras på följande bedömningsgrunder: 

  • Kvalitet i tidigare vetenskapliga arbeten och avhandlingsplan, avseende självständighet, metodologisk klarhet och teoretisk medvetenhet, analytisk förmåga, kritiskt förhållningssätt och förmåga till tydlig kommunikation. 
  • Kvalitet och relevans i tidigare utbildning på avancerad nivå, avhandlingsämnets relevans, samt övriga meriter som är av betydelse för utbildningen. 

Urvalet görs utifrån en sammanvägd bedömning av ovanstående. Som underlag för bedömningen av vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten krävs en eller flera självständigt författade uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller i översättning till något av dessa språk.

Genomgången yrkesofficersutbildning är meriterande. 

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Läs mer om antagningsprocessen och vilken dokumentation som behövs i ansökan här.

Märk din ansökan med diarienummer Ö 339/2024

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/ CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på svenska, engelska, danska eller norska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2024 med målsättningen att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2025. 

Om anställningen

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Doktorandanställningen är placerad vid Institutionen för krigsvetenskap (IKV), och tillsätts från januari 2025.

Lönesättning av civila doktorander görs enligt en lokalt avtalad lönetrappa där ingångslönen för närvarande är 30 500 kr/mån. Enligt särskilda bestämmelser i det lokala kollektivavtalet löneinplaceras yrkesofficerare med samma grundlön som de har i Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan. Uppflyttning sker sedan i enlighet med Försvarshögskolans doktorandtrappa. 

Utöver lönen kan doktoranden disponera en summa för resor, litteratur och andra, för utbildningen relevanta utgifter. Denna summa uppgår som mest till 30 000 kr per år.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Försvarshögskolan ser gärna att du som officerare söker till oss!

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetskyddslagen (2018:55).

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

 Upplysningar

Ytterligare upplysningar om doktorandanställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Enligt lokal kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 339/2024
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-08-26

Dela länkar

Sök jobbet