Tillbaka

Doktorand i försvarssystem till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.html

Institutionen för försvarssystem är en av sex institutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen för försvarssystem präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Försvarshögskolan utlyser härmed minst en anställning som doktorand i försvarssystem, placering vid Institutionen för försvarssystem i Stockholm.

Ämnet försvarssystem

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet.

Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra inom ämnet försvarssystem. Fokus ligger på studier av utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet.

Forskningsområde

Tjänsten inriktar sig mot området försvarssystem. Ett särskilt fokus ligger i det här sammanhanget på utvecklingsarbete inom försvars- och säkerhetsområdet samt inom försvarsinnovation i syfte att öka eller utveckla förmågan att bemöta utmaningar inom försvars- och säkerhetsområdet – det vill säga förmågeutveckling. Området representerar en befintlig forskningsinriktning vid institutionen. Området är mångfacetterat och relaterar till både militära och samhälleliga aspekter av försvar och säkerhet, med ett uttalat förändringsanspråk. Dessa aspekter kan detta omfatta frågor relaterade till organisation och management såsom innovationsledning, materielledning och förmågeledning. Forskningsfrågorna kan också vara teknikrelaterade och till exempel fokusera på systemtänkande, systems engineering och logistik. Ytterligare ett annat område kan omfatta forskning inom rymdförmågor, till exempel space situation awareness (SSA), space surveillance and tracking (SST) eller space support to operations (SSO).

Utveckling av förmågeutveckling och försvarsinnovation kan ta sin utgångspunkt från forskning som utförs i relation till militära, civila, industriella eller kommersiella aspekter.

Sökanden ska skriva en preliminär forskningsplan som relaterar till ovanstående område.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, baserat på vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning (preliminär forskningsplan), ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl på engelska i tal och skrift.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Anställningen

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom till exempel utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst 2 år i taget.

Alternativt kan den sökande vara officer (lägst OF2) i Försvarsmakten, med ambitionen att fortsatt vara verksam inom Försvarshögskolan och Försvarsmakten efter genomförd forskarutbildning. Som officer anställs du i så fall, vid beviljad tjänstledighet, av Försvarshögskolan med bibehållen lön.

Då Försvarshögskolan ännu inte har rättighet att utfärda examen på forskarnivå i ämnet försvarssystem förutsätter anställningen att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte. Institutionen stöttar i detta förfarande, men anställningen förutsätter att sökanden uppfyller grundläggande och särskild behörighet vid ett lärosäte som både FHS och sökanden godkänner. Ämnet försvarssystem har pågående doktorandsamarbeten med Högskolan i Skövde, Karlstad universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds tekniska högskola, Stockholms universitet, men även andra lärosäten är möjliga. Det innebär att doktorander bedriver sin forskarutbildning vid, och har sin dagliga verksamhet förlagd till, Försvarshögskolan men genomgår sin utbildning inom ramen för antagande lärosätes examinationsrättigheter. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet varierar mellan lärosäten.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Märk din ansökan med dnr Ö 678/2023. Välkommen med din ansökan senast 2023-11-30!

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Prefekt Institutionen för försvarssystem, stefan.silfverskiold@fhs.se

Ämnesrådets ordförande i försvarssystem, hans.liwang@fhs.se

Samtliga nås per telefon genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 678/2023
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Dela länkar