Tillbaka

Doktorand i försvarssystem med inriktning social hållbarhet

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet. Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra.

Från och med hösten 2019 påbörjas ett nytt mastersprogram i ämnet försvarssystem, masterprogram i utveckling av system för försvar och säkerhet. Masterprogrammet är öppet för sökande med en ingenjörsexamen och för sökande med en officersexamen eller motsvarande samhällsvetenskaplig examen.

Beskrivning

Försvarshögskolan utlyser härmed i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en till två anställningar som doktorand i försvarssystem med inriktning social hållbarhet och försvarssystem med studiestart 2019. Anställningen är placerad vid Försvarshögskolan och doktoranden är antagen till forskarstudier vid KTH. Samarbetet med KTH innebär att doktorandens forskarutbildning kommer bedrivas inom något av följande doktorsprogram vid KTH:

 • Integrerad produktutveckling, inriktning inom maskinkonstruktion.
 • Medierad kommunikation (ämne: människa-datorinteraktion, medieteknik) eller datalogi.
 • Marina system, inriktning inom farkostteknik.
 • Beslut om doktorsprogram tas som följd av inriktning av projektet.

Bakgrund

Sedan 2008 ingår Försvarshögskolan fullt ut i det civila akademiska utbildningssystemet och har den 2 maj 2018 erhållit examenstillstånd för utbildning på grund-, avancerad, och forskarnivå, det senare för närvarande inom statsvetenskap och krigsvetenskap.

Inom de närmaste åren kommer behovet av disputerade medarbetare att öka både inom sektorn och vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan har slutit avtal med ett antal universitet och högskolor i Sverige om doktorandprogram. Det innebär att doktorander kan bedriva sin forskarutbildning vid Försvarshögskolan i Stockholm inom ramen för de examinationstillstånd som dessa svenska universitet och högskolor har. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Forskningsområde

Ämnet försvarssystem söker en till två doktorander för att fördjupa kunskapen om vad social hållbarhet innebär för utformningen av system för försvar och säkerhet. Forskarstudierna ska bedrivas nyttoorienterat i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är de relevanta försvarssystem som består av samverkande tekniska och sociala komponenter. Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra. 

Generellt inkluderar social hållbarhet aspekter såsom rättvisa, makt, rättigheter och skyldigheter. Därför är social hållbarhet av betydelse för det demokratiska samhället och nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Staten bär ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller. Dock bör social hållbarhet tydligare definieras och omsättas i praktiken utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas inom specifika områden. 

Därför har detta doktorandprojekt till syfte att tydligare definiera och omsätta social hållbarhet i relation till system för försvar och säkerhet. Att utveckla system och organisationer för försvar och säkerhet görs med sikte på en stats framtid, men hur denna utveckling förhåller sig till krav på social hållbarhet är inte självklart. Hur ser till exempel avvägningar mellan systemets bidrag till försvarsförmåga, individuella risker och samhällets risker ut? Hur påverkar teknikutveckling till exempel inom autonomi eller sensorer systemets beredskap? Vilka resurser, fysiska såväl som sociala, ianspråktas av systemet genom livscykeln? Därför kan doktorandprojektet till exempel inriktas inom:

 • Metoder för att bedöma sociala effekter av designval för försvars- och säkerhetssystem.
 • Hur säkerställs det sociotekniska systemets beredskap och hur påverkar det systemets sociala hållbarhet?
 • Social hållbarhet i ledningsstödssystem eller system för analys med fokus på interaktionen mellan utformningen av systemet, organisationen och den försvars- och säkerhetsförmåga som levereras.
 • Social hållbarhet i relation till effektiva system för övervakning och/eller sensorinhämtning.
 • Social hållbarhet i utformning av bemannade och obemannade farkoster med fokus på interaktionen mellan design, organisation och försvars- och säkerhetsförmåga.

Normkritiska perspektiv kan med fördel inkluderas i dessa projekt.

Närmare inriktning av doktorandanställningen sker i samråd med handledare.

Utöver egen utbildning på forskarnivå ingår institutionstjänstgöring, i form av främst undervisning vid Försvarshögskolan med som mest 20 %.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • Avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevant ämne eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (relevant examen kan vara till exempel i integrerad produktutveckling, medieteknik och interaktionsdesign, datavetenskap, beteendevetenskap, sociotekniska system eller andra ingenjörsvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga examina).
 • Slutfört kursfordringar om minst 60 högskolepoäng inom relevant ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå inom relevant ämnesområde, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.
 • Har godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna bedömning grundar sig på:

 • Vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten.
 • Vetenskaplig kvalitet och relevans på förslag på avhandlingsplan.
 • Övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Erfarenhet av arbete inom försvars- eller säkerhetssektorn eller inom svenska myndigheter.

Meriterande är:

 • Att du har kunskap, förvärvad från utbildning eller yrkesverksamhet, inom teori och metod specifikt i förhållande till hållbar utveckling.
 • Att du har kunskap, förvärvad från utbildning eller yrkesverksamhet, inom teori och metod specifikt i förhållande till sociotekniska system.
 • Att du har militär erfarenhet eller annan erfarenhet från försvars- och säkerhetsområdet.
 • Kunskap och förmåga i svenska språket.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska/engelska.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Med anledning av ämnesinriktningen ska du vara svensk medborgare.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst fem år. Anställningen tillträds enligt överenskommelse. En förutsättning för anställning är att du blir antagen som forskarstuderande. Lönesättning sker enligt Försvarshögskolans kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser.
 • Personligt brev med beskrivning av sökande.
 • Kortfattat utkast till forskningsplan (max 3 sidor) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt.
 • Examensbevis.
 • Kopia av examensarbete.
 • Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökande vill åberopa.
 • Intyg, certifikat eller andra dokument sökande anser vara meriterande för tjänsten.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Målsättning är att fatta beslut om anställning i god tid innan datum för doktorandstudiernas påbörjande.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 300/2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

 • Avdelningschef överstelöjtnant Ylva Pekkari, ylva.pekkari@fhs.se
 • Ämnesföreträdare i försvarssystem, docent Hans Liwång, hans.liwang@fhs.se
 • HR-specialist Henrietta Roos, henrietta.roos@fhs.se 

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2019!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2019
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 300/2019
Publicerat 2019-09-09
Sista ansökningsdag 2019-10-07