Tillbaka

Biträdande lektorer i försvarssystem med inriktning mot modellering och simulering

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ämnet försvarssystem bedriver forskning och utbildning i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och studerar hur sociala och tekniska komponenter tillsammans påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Ämnets medarbetare undervisar främst inom officersprogrammet, masterprogrammet för utveckling av försvar och säkerhet och det högre officersprogrammet. De bidrar även till övriga civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer. Forskningen är såväl anslags- som uppdragsfinansierad.

Läs mer om ämnet försvarssystem på FHS webbsida: Försvarssystem - Försvarshögskolan (fhs.se).

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning, om minst 50 %, inom ämnet försvarssystem. Arbetsuppgifterna för denna tjänst har särskilt fokus på tillämpad modellering och simulering. Antingen är din bakgrund direkt inom modellering eller simulering, eller så har du erfarenhet där modellering och simulering spelar en stor roll. Anställningen innefattar även kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling, samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång, om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldra­ledighet eller andra förklarande omständigheter. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor gäller främst förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioriteringsordning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom försvarssystem specifikt vad avser modellering och simulering och som visats genom publicering i relevanta kanaler.
  • Erfarenhet av socioteknisk forskning, av forskning med fokus på försvar, krishantering och säkerhet och/eller av forskningssamverkan med myndigheter eller näringsliv.
  • Pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Det är meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar om externa forskningsmedel.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnesområdet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, och där en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning. De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad vid avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem vid FHS i Stockholm.

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner från och med januari 2022 kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner samt att våra uppdragsutbildningar samlas i en centrumbildning. Du kommer att bli en del av vår utveckling och närmare information ges vid en eventuell intervju.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: Lediga jobb - Försvarshögskolan (fhs.se)

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Digitala publikationerna ska laddas upp i samband med ansökan. Böcker skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar som mest två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 108/2021.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2021!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 108/2021
Publicerat 2021-10-04
Sista ansökningsdag 2021-11-29