Tillbaka

Biträdande lektor i krigsvetenskap

Försvarshögskolan

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor samt hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Anställningen är placerad vid Marksektionen vid Taktikavdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och försvarssystem.

Taktikavdelningen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap. Avdelningens lärare undervisar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå på de civila och militära programmen. Dessa inkluderar officersprogrammet samt det Högre Officersprogrammet (HOP) som är ett masterprogram. Undervisning och handledning sker även på forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning, om minst 50%, samt undervisning och administration inom ämnet krigsvetenskap med fokus på taktik och operationer inom de olika arenorna. Anställningen innefattar även kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång, om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldraledighet eller andra förklarande omständigheter.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor gäller förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioriteringsordning:

Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikt (krigsvetenskap, säkerhetspolitik, krishantering, militärhistoria, internationella relationer, sociologi, socialantropologi eller motsvarande) och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Eftersom tjänsten i första hand är tänkt att förläggas vid marksektionen (vid Taktikavdelningen) är det meriterande med kunskap om markoperationer och taktik. Det är slutligen meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar om externa forskningsmedel.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnesområdet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för, en sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 150/2019

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Docent i krigsvetenskap Mikael Weissmann, mikael.weissmann@fhs.se Professor i krigsvetenskap Peter Thunholm, thunholm@fhs.se Chef Taktikavdelningen Övlt. Stefan Wilson, stefan. wilson@fhs.se HR-specialist Nike Gårdinger, gardinger@fhs.se.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-05-18!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 150/2019
Publicerat 2020-04-07
Sista ansökningsdag 2020-05-18