Tillbaka

Ansökan om befordran till universitetslektor i Krigsvetenskap - Jenny Hedström

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Ansökan

Mall för ansökan om befordran till professor eller
universitetslektor vid Försvarshögskolan

En befordran till professor ska tillstyrkas av rektor efter en begäran av 
berörd C OrgE. En befordran till universitetslektor ska tillstyrkas av C OrgE.

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga 
sakkunniga kan komma att utses. 

  • En befordran till professor är möjlig inom Försvarshögskolans ämnesområden: folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria samt statsvetenskap.

  • En befordran till lektor är möjlig inom Försvarshögskolans ämnesområden: folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria samt statsvetenskap.

Befordran sker normalt inom det område för anställning som läraren redan innehar dock kan befordran ske till annat närliggande område.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett. Ansökan om befordran 
laddas upp här.

Ansökan ska vara disponerad enligt nedan:

1. PERSONLIGT BREV

Ange vilken anställning som söks och motivera din ansökan. Inkludera
även förteckning över bilagor.

2. CV

2.1 Personuppgifter
• Namn
• Adress bostad och arbetsplats
• Telefonnummer bostad, arbetsplats, mobiltelefon
• E-postadress
• Födelsedatum
• Kön
• Språkkunskaper

2.2 Examina
• Högskoleexamina med år, ämne, plats. Bifoga kopia av bevis
endast avseende högsta examen.
• Docentkompetens. Bifoga kopia av betyg.

2.3 Utbildningar och anställningar
• Nuvarande anställning med exakt benämning och anställningsdatum.
• Tidigare anställningar. Ange eventuella tjänstledighetsperioder
• Ange ämnesområdet för anställningen som lektor, biträdande
lektor eller adjunkt. Bifoga anställningsbevis
• Tidigare bedömningar för anställning som professor.
Bedömningar från senaste femårsperioden kan bifogas
• Övrigt

3. LISTA ÖVER ÅBEROPADE PUBLIKATIONER

Den sökande ska göra ett urval av högst 10 publikationer som 
åberopas till stöd för ansökan, såväl vetenskapliga som eventuella 
andra arbeten (se punkt 6.6). Urvalet motiveras kortfattat och 
författarens egen roll anges för arbeten som har flera författare. De 
åberopade publikationerna ska framgå i publikationsförteckningen och 
vara tydligt numrerade 1-10 (se punkt 5.1).

Åberopade monografier/böcker ska tydligt framgå av 
publikationsförteckningen.

Publikationer och åberopade monografier/böcker bifogas 
ansökan som bilagor.

4. AVSIKTS-/PROGRAMFÖRKLARING

Planer och framtidsvisioner avseende såväl vetenskaplig som 
pedagogisk verksamhet inom ramen för den sökta anställningen.

5. VETENSKAPLIGA MERITER

Beskrivning av den egna vetenskapliga verksamheten. Den egna rollen 
ska framgå och forskningsresultaten bör belysas även i ett 
internationellt perspektiv. Vid sampublicering ska den egna rollen 
framgå genom intyg. En bedömning av självständighet och 
produktivitet bör ingå i beskrivningen. 

5.1 Fullständig publikationsförteckning
Av förteckningen ska tydligt framgå vilka publikationer/monografier 
den sökande åberopar och som ska sändas till de sakkunniga för 
bedömning (högst 10 publikationer, se punkt 3).
Publikationerna redovisas under separata rubriker.
• Monografier
• Peer-review granskade artiklar
• Andra vetenskapliga artiklar
• Antologier
• Övriga vetenskapliga arbete
Ange sidantal och eventuella överlappningar.

5.2 Externa forskningsmedel
Större anslag som erhållits som huvudman eller medsökande. Ange 
huvudman och övriga medsökande. Ange anslagsgivare, belopp, tidpunkt.
5.3 Utmärkelser, priser, ledamotskap i akademier etc.
5.4 Övriga vetenskapliga meriter
• Uppdrag som opponent eller ledamot av betygsnämnd
• Uppdrag som sakkunnig
• Arbete utomlands, eventuella postdoc-perioder
• Vetenskaplig verksamhet utanför universitetsområdet
• Nationella och internationella samarbetsprojekt
• Deltagande i nationella och internationella konferenser
relaterade till forskningsområdet
• Editorial/advisory board i internationella tidskrifter samt
referee-uppdrag för tidskrifter. Ange vilka tidskrifter och
antal uppdrag per år
• Annat

6. PEDAGOGISKA MERITER

6.1 Pedagogisk egenreflektion
Redovisning av de pedagogiska meriterna ska klargöra inte bara vad den 
sökande gjort utan även hur detta gjorts, varför man gjort just så och vad 
det fått för resultat. Den sökande ska redovisa den pedagogiska grundsyn 
han/hon själv utgår ifrån och på vilket sätt denna kommer till uttryck i 
den egna verksamheten.

6.2 Undervisningserfarenhet
Inom grundutbildning, forskarutbildning, fort- och vidareutbildning. 
Ange omfattning, bredd, nivå och ansvar för namngivna kurser. Här bör 
inte bara undervisningsvolym och typ av undervisning anges utan även 
ansvar och aktivt utvecklingsarbete. Här bör redovisas antal 
undervisade timmar (kateder- och klocktimmar1), uppdelat på ämne, 
nivå (grund, avancerad, forskarnivå), roll (examinator, handledare, 
seminarieledare, föreläsare, kursansvarig) samt antal kurser den 
sökande varit kursansvarig respektive examinator för. Om den sökande 
varit huvudansvarig för utveckling av ny kurs eller program bör det 
anges. Detta eller dessa dokument skall vidimeras av ansvarig person, 
t.ex. studierektor/er eller kursansvarig/a.

6.3 Handledarerfarenhet
• Inom grundutbildningen. Ange antalet handledda
examensarbeten
• Inom forskarutbildningen. Ange den forskarstuderandes namn,
antagnings- och examensår och i förekommande fall övriga
handledare
• Pågående handledning av doktorander. Ange om huvud- eller
biträdande handledare och antagningsår

6.4 Pedagogisk utbildning
Högskolepedagogiska kurser, lärarutbildning, pedagogiska konferenser, 
seminarier och projekt. Ange tidpunkt och omfattning. Kopia av bevis 
avseende högskolepedagogisk utbildning ska bifogas.
* Med katedertimmar avses undervisningstid där lärare möter studerande, t.ex. i samband med 
föreläsning, seminarium, examination eller handledning. Klocktimmar avser den totala 
undervisningstiden, inkl. förberedelser och efterarbete för ovan nämnda verksamhet. Ett riktvärde är att det går 400 klocktimmar på 100 katedertimmar. 

6.5 Kursutveckling och utbildningsadministration
• Utveckling av kurser
• Uppdrag som t ex studierektor och studievägledare

6.6 Pedagogiska arbeten och läromedel
• Böcker, artiklar m.m.
• Kompendier/kursmaterial. Ange form, nivå, omfattning,
betydelse för undervisningen
Av förteckningen ska tydligt framgå vilka publikationer/ 
monografier som ska skickas med till de sakkunniga för bedömning.

6.7 Utmärkelser, priser
6.8 Övriga pedagogiska meriter

6.9 Värdering av pedagogiska insatser
Skriftliga utlåtanden från prefekt eller studierektor med en kvalitativ 
bedömning av den pedagogiska skickligheten bör inlämnas. I 
förekommande fall sammanställning(ar) av kursutvärderingar – obs! ej 
enstaka, individuellt inlämnade värderingar.

7. ADMINISTRATIVA MERITER OCH LEDNINGSUPPDRAG

7.1 Ange uppdrag och erfarenhet av exempelvis:
• Ledning och beslutsfattande (roll och omfattning)
• Personal- och ekonomiadministration
• Forskningsadministration
• Utbildningsadministration
• Jämställdhetsarbete
• Andra professionella eller ideella uppdrag

7.2 Medverkan vid planering och genomförande av konferenser, 
t.ex. som arrangör eller temaansvarig

7.3 Ledarskapsutbildning
7.4 Forskningspolitiska uppdrag
• Ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer, andra
anslagsgivande styrelser eller kommittéer
• Andra bedömningar av svenska och utländska
forskningsansökningar och liknande relevanta uppdrag
• Andra utvärderingar av projekt, utbildningar eller liknande

8. MERITER FRÅN OMVÄRLDSKONTAKTER OCH FRÅN
INFORMATION OM FORSKNING OCH UTVECKLINGSARBETE

8.1 Samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt 
i den egna vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, tex med:
• Näringslivet och industrin
• Myndigheter, kulturliv och organisationer
• Kontakt- och nätverksbyggande, nationellt och internationellt

8.2 Information om forskning och utvecklingsarbete
• Föreläsningar utanför högskoleutbildningen
• Föredrag vid konferenser mm
• Recensioner
• Media framträdanden

Upplysningar

Ansökan kommer att föras vidare till Anställningsnämnden som hanterar lärartillsättningar.

För närmare information får du gärna maila an@fhs.se eller louise.hasslev@fhs.se med din fråga. Så hjälper vi dig och följer dig igenom processen.

FHS håller på att utveckla nya rutiner för befordringsansökningar via Varbi, så vi ber om förståelse och gärna feedback efter processens slut på hur du upplevde ansökningsprocessen, tidsplanen samt vilken information under processens gång som du rekommenderar för framtida ansökningar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt beslutsdatum från rektors beslutsmöte
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 213/2022
Publicerat 2022-10-07
Sista ansökningsdag 2023-01-27

Dela länkar