Tillbaka

Ansökan om befordran till lektor i Krigsvetenskap- Charlotta F-P

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Ansökan

Mall för ansökan om befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

En befordran till professor ska tillstyrkas av rektor efter en begäran av berörd C OrgE. En befordran till universitetslektor ska tillstyrkas av C OrgE.

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. 

  • En befordran till professor är möjlig inom Försvarshögskolans ämnesområden: folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria samt statsvetenskap.

  • En befordran till lektor är möjlig inom Försvarshögskolans ämnesområden: folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria samt statsvetenskap.

Befordran sker normalt inom det område för anställning som läraren redan innehar dock kan befordran ske till annat närliggande område.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett. Ansökan om befordran laddas upp här.

Ansökan ska vara disponerad enligt nedan:

1. PERSONLIGT BREV

Ange vilken anställning som söks och motivera din ansökan. Inkludera även förteckning över bilagor.

2. CV

2.1 Personuppgifter

• Namn
• Adress bostad och arbetsplats
• Telefonnummer bostad, arbetsplats, mobiltelefon
• E-postadress
• Födelsedatum
• Kön
• Språkkunskaper

2.2 Examina

• Högskoleexamina med år, ämne, plats. Bifoga kopia av bevis endast avseende högsta examen.
• Docentkompetens. Bifoga kopia av betyg.

2.3 Utbildningar och anställningar

• Nuvarande anställning med exakt benämning och anställningsdatum.
• Tidigare anställningar. Ange eventuella tjänstledighetsperioder
• Ange ämnesområdet för anställningen som lektor, biträdande lektor eller adjunkt. Bifoga anställningsbevis
• Tidigare bedömningar för anställning som professor. Bedömningar från senaste femårsperioden kan bifogas
• Övrigt

3. LISTA ÖVER ÅBEROPADE PUBLIKATIONER

Den sökande ska göra ett urval av högst 10 publikationer som åberopas till stöd för ansökan, såväl vetenskapliga som eventuella andra arbeten (se punkt 6.6). Urvalet motiveras kortfattat och 
författarens egen roll anges för arbeten som har flera författare. De åberopade publikationerna ska framgå i publikationsförteckningen och vara tydligt numrerade 1-10 (se punkt 5.1).

Åberopade monografier/böcker ska tydligt framgå av publikationsförteckningen.

Publikationer och åberopade monografier/böcker bifogas ansökan som bilagor.

4. AVSIKTS-/PROGRAMFÖRKLARING

Planer och framtidsvisioner avseende såväl vetenskaplig som pedagogisk verksamhet inom ramen för den sökta anställningen.

5. VETENSKAPLIGA MERITER

Beskrivning av den egna vetenskapliga verksamheten. Den egna rollen ska framgå och forskningsresultaten bör belysas även i ett internationellt perspektiv. Vid sampublicering ska den egna rollen framgå genom intyg. En bedömning av självständighet och produktivitet bör ingå i beskrivningen. 

5.1 Fullständig publikationsförteckning
Av förteckningen ska tydligt framgå vilka publikationer/monografier den sökande åberopar och som ska sändas till de sakkunniga för bedömning (högst 10 publikationer, se punkt 3).

Publikationerna redovisas under separata rubriker.
• Monografier
• Peer-review granskade artiklar
• Andra vetenskapliga artiklar
• Antologier
• Övriga vetenskapliga arbete
Ange sidantal och eventuella överlappningar.

5.2 Externa forskningsmedel
Större anslag som erhållits som huvudman eller medsökande. Ange huvudman och övriga  medsökande. Ange anslagsgivare, belopp, tidpunkt. 

5.3 Utmärkelser, priser, ledamotskap i akademier etc.

5.4 Övriga vetenskapliga meriter
• Uppdrag som opponent eller ledamot av betygsnämnd
• Uppdrag som sakkunnig
• Arbete utomlands, eventuella postdoc-perioder
• Vetenskaplig verksamhet utanför universitetsområdet
• Nationella och internationella samarbetsprojekt
• Deltagande i nationella och internationella konferenser relaterade till forskningsområdet
• Editorial/advisory board i internationella tidskrifter samt referee-uppdrag för tidskrifter. Ange vilka tidskrifter och antal uppdrag per år
• Annat

6. PEDAGOGISKA MERITER

6.1 Pedagogisk egenreflektion
Redovisning av de pedagogiska meriterna ska klargöra inte bara vad den sökande gjort utan även hur detta gjorts, varför man gjort just så och vad det fått för resultat. Den sökande ska redovisa den pedagogiska grundsyn han/hon själv utgår ifrån och på vilket sätt denna kommer till uttryck i 
den egna verksamheten.

6.2 Undervisningserfarenhet
Inom grundutbildning, forskarutbildning, fort- och vidareutbildning. Ange omfattning, bredd, nivå och ansvar för namngivna kurser. Här bör inte bara undervisningsvolym och typ av undervisning anges utan även ansvar och aktivt utvecklingsarbete. Här bör redovisas antal undervisade timmar (kateder- och klocktimmar1), uppdelat på ämne, nivå (grund, avancerad, forskarnivå), roll  (examinator, handledare, seminarieledare, föreläsare, kursansvarig) samt antal kurser den sökande varit kursansvarig respektive examinator för. Om den sökande varit huvudansvarig för utveckling av ny kurs eller program bör det anges. Detta eller dessa dokument skall vidimeras av ansvarig person, t.ex. studierektor/er eller kursansvarig/a.

6.3 Handledarerfarenhet
• Inom grundutbildningen. Ange antalet handledda examensarbeten
• Inom forskarutbildningen. Ange den forskarstuderandes namn, antagnings- och examensår och i förekommande fall övriga handledare
• Pågående handledning av doktorander. Ange om huvud- eller biträdande handledare och  antagningsår

6.4 Pedagogisk utbildning
Högskolepedagogiska kurser, lärarutbildning, pedagogiska konferenser, seminarier och projekt. Ange tidpunkt och omfattning. Kopia av bevis avseende högskolepedagogisk utbildning ska bifogas.
* Med katedertimmar avses undervisningstid där lärare möter studerande, t.ex. i samband med 
föreläsning, seminarium, examination eller handledning. Klocktimmar avser den totala 
undervisningstiden, inkl. förberedelser och efterarbete för ovan nämnda verksamhet. Ett riktvärde är att det går 400 klocktimmar på 100 katedertimmar. 

6.5 Kursutveckling och utbildningsadministration
• Utveckling av kurser
• Uppdrag som t ex studierektor och studievägledare

6.6 Pedagogiska arbeten och läromedel

• Böcker, artiklar m.m.
• Kompendier/kursmaterial. Ange form, nivå, omfattning, betydelse för undervisningen

Av förteckningen ska tydligt framgå vilka publikationer/ monografier som ska skickas med till de sakkunniga för bedömning.

6.7 Utmärkelser, priser

6.8 Övriga pedagogiska meriter

6.9 Värdering av pedagogiska insatser

Skriftliga utlåtanden från prefekt eller studierektor med en kvalitativ bedömning av den  pedagogiska skickligheten bör inlämnas. I förekommande fall sammanställning(ar) av kursutvärderingar – obs! ej enstaka, individuellt inlämnade värderingar.

7. ADMINISTRATIVA MERITER OCH LEDNINGSUPPDRAG

7.1 Ange uppdrag och erfarenhet av exempelvis:

• Ledning och beslutsfattande (roll och omfattning)
• Personal- och ekonomiadministration
• Forskningsadministration
• Utbildningsadministration
• Jämställdhetsarbete
• Andra professionella eller ideella uppdrag

7.2 Medverkan vid planering och genomförande av konferenser, t.ex. som arrangör eller temaansvarig

7.3 Ledarskapsutbildning

7.4 Forskningspolitiska uppdrag

• Ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer, andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer
• Andra bedömningar av svenska och utländska forskningsansökningar och liknande relevanta uppdrag
• Andra utvärderingar av projekt, utbildningar eller liknande

8. MERITER FRÅN OMVÄRLDSKONTAKTER OCH FRÅN INFORMATION OM FORSKNING OCH UTVECKLINGSARBETE

8.1 Samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt i den egna vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, tex med:
• Näringslivet och industrin
• Myndigheter, kulturliv och organisationer
• Kontakt- och nätverksbyggande, nationellt och internationellt

8.2 Information om forskning och utvecklingsarbete
• Föreläsningar utanför högskoleutbildningen
• Föredrag vid konferenser mm
• Recensioner
• Media framträdanden

Upplysningar

Ansökan kommer efter sammanställning att gå vidare till Anställningsnämnden som bereder lärartillsättningar.

För närmare information får du gärna maila an@fhs.se med frågor.

Lycka till!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 151/2023
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-09-12

Dela länkar