Tillbaka

varbi1170x300_alt5logga.jpg

Doktorand i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för ledarskap och ledning utbildar och forskar om att leda vid samhällsinsatser i samband med en kris- eller krigssituation och om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål. Ledarutveckling, kris- och riskhantering samt rekrytering och urval är också områden vi utbildar och forskar i. Medarbetarna undervisar vid masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet.
Ledarskap och ledning är det vetenskapliga studiet av att leda, det vill säga de handlingar som vidtas för att inrikta, samordna resurser och påverka en individ eller en grupp för att nå ett gemensamt mål. Ämnet fokuserar på de individuella, organisatoriska och interorganisatoriska faktorer som bidrar till processen att uppnå gemensamma mål.

Försvarshögskolan finns i Stockholm och Karlstad. Läs mer på www.fhs.se.

Försvarshögskolan utlyser härmed en anställning som doktorand i ledarskap och ledning, med placering vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL).

Ledarskap och ledning är det vetenskapliga studiet av att leda, det vill säga de handlingar som vidtas för att inrikta, samordna resurser och påverka en individ eller en grupp för att nå ett gemensamt mål. Ämnet fokuserar på de individuella, organisatoriska och inte organisatoriska faktorer som bidrar till processen att uppnå gemensamma mål.

Ämnet har sin empiriska grund i de behov och utmaningar som är typiska, och till viss del gemensamma, för aktörer och verksamheter inom försvar, krishantering och säkerhet. Ledarskap och ledning är en samhällsvetenskap som hämtar och utvecklar kunskap från bland annat beteendevetenskap och designvetenskap. Inom ämnet studeras frågor som rör ledarskaps- och ledningsteori, ledarutveckling, samverkan, krishantering, design av ledningssystem, teamfrågor, stress, urval och betydelsen av påfrestande förhållanden. Inom ämnet finns ett stort intresse för genus- och metodfrågor.

Forskningsområde

Ledarskap och ledning innefattar forskning med fokus på en rad aspekter av ledarskap och ledning inom försvar, krishantering och säkerhet. Tjänsten utlyses brett och sökanden har möjlighet att självständigt komma med en forskningsplan som ryms inom ämnet.

Till tjänsten har också ett antal temaområden specificerats. Områdena representerar befintliga forskningsinriktningar med tillgängliga handledarresurser inom institutionen och sökanden kan skriva sin forskningsplan så att den ryms inom något av dessa temaområden. Beskrivning av temaområden, samt kontaktperson för respektive område nås via den här länken: Temaområden i doktorandutlysningen 2024.

De specificerade områdena är:

 1. Personalförsörjning
 2. Styrning- och ledarskapsutmaningar i tider av klimatförändringar och katastrofer
 3. Lägesbild och situationsförståelse
 4. System för att leda
 5. Ledarskap i samband med påfrestande händelser
 6. Organisatoriska förutsättningar för förmågan att leda
 7. Morgondagens officer
 8. Militär etik och etiskt ledarskap

Till tjänsten finns även ett öppet tema att skriva sin forskningsplan inom (område 9).

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom ledarskap och ledning. Utbildningen på forskarnivå i ledarskap och ledning består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlings del om 165 högskolepoäng, totalt 240 högskolepoäng.

Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden kan därutöver ingå.

Behörighet

Behörig är den som har avlagt examen på avancerad nivå (alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper).

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå i ledarskap och ledning ska minst 30 högskolepoäng vara inom huvudområdet ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet (på avancerad nivå) eller annan bedömd relevant utbildning.

För behörighet krävs att det ingår ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i ledarskap och ledning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett särskilt behörighetskrav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium, eller examen från internationell utbildning, krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Langauage Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment) i enlighet med krav. Eventuella undantag från krav på intyg regleras av UHR.

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är:

 • avhandlingsämnets relevans och originalitet för ämnet ledarskap och ledning,
 • vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet på forskningsplan, och
 • övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sökjobbet” på annonssidan. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Märk din ansökan med diarienummer Ö 384/2024.

Ansökan ska innehålla:

 • Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser
 • Motivationsbrev till sökt anställning.
 • Kortfattat utkast till forskningsplan (max 6 sidor, inklusive referenser, 12 pt, Times New Roman, enkelt radavstånd) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt där valt Temaområde framgår.
 • Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Kopia av examensarbete
 • Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa. Ange vilken publikation/skriftligt arbete som är det huvudsakligen åberopade arbetet. Märk filen med det åberopade arbetet ”Åberopat arbete”.
 • Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på svenska,engelska, danska eller norska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas.

Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2024 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning till forskarutbildningen i god tid innan vårterminen 2025.

Om anställningen

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Doktorandanställningen är placerad vid Institutionen för Ledarskap och ledning i Stockholm eller i Karlstad och tillsätts från januari 2025.

En forskarutbildning motsvarar 240 högskolepoäng, det vill säga fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för en doktorandanställning fem år.

Lönesättning av civila doktorander görs enligt en lokalt avtalad lönetrappa där ingångslönen för närvarande är 30500 kr/mån. Enligt särskilda bestämmelser i det lokala kollektivavtalet löneinplaceras yrkesofficerare med samma grundlön som de har i Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan. Uppflyttning sker sedan i enlighet med Försvarshögskolans doktorandtrappa. 

Utöver lönen kan doktoranden disponera en summa för resor, litteratur och andra, för utbildningen relevanta utgifter. Denna summa uppgår som mest till 30 000 kr per år.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetskyddslagen (2018:55).

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

 Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Enligt lokal kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer Ö 384/2024
Kontakt
 • Erik Berntson, 0731567296
 • Maria Fors Brandebo, 0855342500
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-07-02
Sista ansökningsdag 2024-09-17

Dela länkar

Sök jobbet