Tillbaka

Doktorand i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Ledarskap och ledning (LL) är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. 

LL innefattar dels en mer traditionellt akademisk kunskapsinriktning, dels en färdighets- och förmågeutvecklande del syftande till att utveckla den militära professionen kopplat mot ledarskap och ledning vid samhälleliga insatser, nationellt och internationellt, i samband med risk, kris och/eller (väpnad) konflikt. Forskning inom ramen för den aktuella doktorandtjänsten ska ha relevans utifrån såväl officersutbildningens som Försvarsmaktens behov.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Forskningsområde

Doktorandprojektet är inriktat mot studiet av officersförsörjning till Försvarsmakten (FM). Officersförsörjningen till FM är avgörande för att FM ska kunna lösa sina uppgifter, både nationellt och internationellt. I dag råder det brist på vissa kategorier av officerare, och behovet är stort att öka antalet sökande och antagna till de olika officersutbildningarna. Samtidigt ökar anslagen till FM och behoven av personal gör att FM är i en tillväxtfas för första gången på många år. Tidigare forskning på detta område har visat att personal på samtliga nivåer generellt sett riskerar att påverkas ogynnsamt av en alltför snabb organisatorisk tillväxt, där risken att klättra för snabbt i organisationen gör att man tappar viktiga kompetenser på vägen och att beprövad erfarenhet inte systematiskt tas omhand.

Projektet ska krets kring studiet av hela personalförsörjningsprocessen, från att lyckas attrahera sökande till att behålla personal inom Försvarsmakten.

Exempel på frågeställningar är:

 • Hur kan FM öka attraktionsförmågan mot officersutbildning, inte minst underrepresenterade grupper?
 • Hur kan FM säkerställa bibehållen kompetens med hänsyn till de stora pensionsavgångar som är att vänta?

Därutöver finns områden som är viktiga att kontinuerligt följa upp såsom:

 • Varför påbörjar/avbryter/slutför individer officersutbildning?
 • Hur ser den återinförda kategorin befälsuttagna värnpliktiga på ett fortsatt engagemang i FM
 • Hur sker en hållbar tillväxt av reservofficerare ut?

Doktorandprojektet ska röra sig inom ovan beskrivna område och närmare inriktning av projektet sker i samråd med handledare. Projektet förutsätter att doktoranden behärskar både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl i svenska både i tal och i skrift. Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Anställningen

Den sammanlagda anställningstiden är fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst 2 år i taget. Då Försvarshögskolan inte har rättigheter att utfärda examen på forskarnivå i ämnet ledarskap och ledning förutsätter anställningen att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte. Institutionen stöttar i detta förfarande, men anställningen förutsätter att sökande uppfyller grundläggande och särskild behörighet vid ett lärosäte som både FHS och sökanden godkänner.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Ansökan ska innehålla:

 • Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser
 • Personligt brev med beskrivning av sökanden och dennes motiv till sökt anställning.
 • Kortfattat utkast till forskningsplan (max 6 sidor, inklusive referenser, 12 pt, Times New Roman, enkelt radavstånd) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt
 • Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
 • Kopia av examensarbete
 • Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa
 • Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Upplysningar

Ämnesrådets ordförande i Ledarskap och ledning, erik.berntsson@fhs.se, projektledare Johan Österberg, johan.osterberg@fhs.se, rekryterande chef Monica Sjöstrand, monica.sjostrand@fhs.se

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 221001
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 144/2022
Publicerat 2022-09-02
Sista ansökningsdag 2022-09-14

Dela länkar