Back

Professor i militärteknik

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.\nMilitärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

På avdelningen för ledningsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på fyra sektioner: ledningssektionen, spelsektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar. Ämnet ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ämnet militärteknik handlar om att förstå hur tekniska system och militär verksamhet påverkar varandra samt hur man kan dra nytta av nya tekniska system för militära ändamål. Vid avdelningen bedrivs även forskning om hur krigsspel kan användas för att pröva praktiska tillämpningar av teorier inom militär utbildning.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser att, genom egen forskning och undervisning inom officersutbildningen på grund- och avancerad nivå samt genom handledning av doktorander, leda utvecklingen av ämnet militärteknik tillsammans med övriga professorer. I anställningen ingår även att lösa administrativa ledningsuppgifter inom institutionen och högskolan. Som professor i militärteknik ingår du i högskolans handledarkollegium.

 

I och med att Försvarshögskolan strävar efter examensrätt på forskarnivå inom ett eget forskningsområde kommer arbetsuppgifterna, när Försvarshögskolan erhållit denna examensrätt, även bestå av att bedriva undervisning på forskarutbildningsnivå, delta i utvecklingen av detta forskningsområde samt att utveckla forskarutbildning vid högskolan.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (högskoleförordningen 4 kap. 3 §) Prövning av dessa skickligheter ska ägnas lika stor omsorg. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav hänvisas till Försvars-högskolans Anställningsordning, www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/ .

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning som professor. För denna anställning ska dessutom följande bedömningsgrunder (i fallande rangordning) tillämpas:

  • Vetenskaplig skicklighet som visats genom forskning inom områden av relevans för ämnet militärteknik och som dokumenterats i vetenskapliga publikationer som tillämpar ”peer review”.
  • Skicklighet i att planera, genomföra och utvärdera utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå.
  • Ledningsskicklighet, särskilt avseende att bygga upp, leda och utveckla forskning och forskningsområden av hög kvalitet, i enlighet med beskrivningen i FHS anställningsordning.
  • Dokumenterad skicklighet i att handleda doktorander
  • Administrativ skicklighet
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället såväl nationellt som internationellt

Den sökande skall kunna uppvisa dokumenterad förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Dokumenterad erfarenhet av militär verksamhet inom försvarssektorn är meriterande.

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat senast ett år efter att anställningen påbörjades. Om det framkommer att den anställde redan kan bedömas ha jämförbar pedagogisk kompetens som den som förvärvas genom utbildning i högskolepedagogik är det inte nödvändigt att genomgå högskolepedagogiskutbildning.

Försvarshögskolan verkar för mångfald och jämställdhet inom högskolans samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Den anställning som är aktuell här tillhör den kategori där flertalet anställda är män varför vi särskilt gärna ser kvinnor som sökande.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.

För denna anställning kommer ett sakkunnigförfarande med minst tre sakkunniga att tillämpas. Försvarshögskolan kan komma att tillämpa provföreläsning och intervju vid urval.

Ansökan

Välkommen med din skriftliga ansökan, märkt med dnr HF/HR 77/2016 senast 28 november 2016.

Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska. Använd vår mall för ansökan, som du hittar på www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/.

Vi vill också tillsammans med ansökan ha en lista på de publikationer som du vill åberopa (max tio stycken) författade på svenska eller engelska samt en lista på samtliga publikationer. Försvarshögskolan gör i normalfallet inte översättningar från andra språk. De åberopade skrifterna skall av den sökande skickas direkt till de sakkunniga när dessa är utsedda.

Avser sökanden att komplettera ansökningshandlingarna skall detta framgå av ansökan. Den sökande disponerar tre veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Observera: enligt föreskrifter från Riksarkivet skall ett exemplar av det som sökanden skickar in i samband med ansökan bevaras i två år efter det att anställningsbeslutet fattats. Detta gäller dock inte bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Ansökan skickas till:

Försvarshögskolan

Registraturen

Box 278 05

115 93 Stockholm

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37

Alternativt: registrator@fhs.se

Upplysningar

  • Ämnesföreträdaren professor Gunnar Hult
  • Institutionschefen överste Ronny Modigs
  • Avdelningschefen överstelöjtnant Thomas Uneholt
  • HR-specialist Jonna Åkerlund

alla via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Lars-Johan Nordlund (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S), som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Salary Fast månadslön
Number of positions 1
Working hours 100
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 77/2016
Published 07.Nov.2016
Last application date 28.Nov.2016 11:59 PM CET