Back

Doktorand i statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

Statsvetenskapliga avdelningen vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap bedriver forskning och utbildning inom säkerhetspolitik, samhällets säkerhet, krishantering, krisberedskap och internationell samverkan. Avdelningens medarbetare undervisar främst på de civila kurserna och programmen, men bidrar även med undervisning och kompetens inom krishantering på de militära programmen. Lärare vid statsvetenskapliga avdelningen medverkar även på uppdragsutbildningar i krisberedskap och krishantering riktad mot både offentliga och privata aktörer.

Försvarshögskolan och Centrum för Naturkatastrofslära, CNDS, utlyser en doktorandtjänst i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

 Det doktorandprojekt som är knutet till denna tjänst ska analysera politiska åtgärder för att främja resiliens och katastrofriskreducering och deras resultat på nationella och lokala nivåer. Den som anställs kommer främst att vara engagerad i sitt eget doktorandprojekt i statsvetenskap med fokus på naturkatastrofer och katastrofvetenskap. Tid för undervisning och administrativt arbete begränsas till högst 20% av heltid.

Doktoranden kommer att anställas vid Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap (ISSL), Försvarshögskolan och aktivt delta i CNDS aktiviteter och nätverk. Till dess att FHS doktorandprogram startar kommer doktoranden vara antagen vid annat lärosäte.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet har den som:

 • fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande,
 • författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
 • fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen.

Bedömningskriterier

Urvalet görs baserat på en bedömning av de sökandes förmåga att framgångsrikt kunna slutföra programmet och producera en doktorsavhandling av hög kvalitet. Bedömningen fokuserar på tidigare arbetens vetenskapliga kvalitet och forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och relevans för FHS och CNDS forskning.

 

Forskningsområde

Tjänsten kommer att bidra till CNDS forskningsprogram. Programmet syftar till att förstå kort- och långsiktiga konsekvenser av resiliensprogram på nationella och lokala politisk nivåer. Den större forskningsinsatsen är utformad för att ta itu med konsekvenserna av resiliens som ett etablerat politiskt paradigm. Vi har kunskap om uppkomsten och spridningen av resiliens som en organisationsprincip för att definiera nationella program i många länder, men otillräcklig kunskap om vilka konsekvenser dessa program har på de offentliga och privata sektorerna. Aktuell forskning har fokuserat på framväxten och spridningen av sådana program samt på att producera mer motståndskraftiga individer, samhällen eller infrastruktur.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Ett CV med kontaktuppgifter till två referenser, vidimerat av två personer
 • Ett ansökningsbrev med en personlig beskrivning av dig själv (max 1 sida)
 • En kort beskrivning av ditt föreslagna avhandlingsprojekt (högst 3 sidor, inklusive referenser)
 • En kopia av din uppsats och andra publikationer du vill skicka in (max 3 texter)
 • Verifierad kopia av examensbevis

Endast ansökningar som är kompletta med all relevant dokumentation kommer att övervägas.

Anställningen klassificeras som heltid (100%) och är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen, kapitel 5.

Försvarshögskolan strävar efter jämställdhet och mångfald i alla yrken. Vi välkomnar sökande från olika etniska och kulturella bakgrunder. Det är självklart för oss att inom en inkluderande arbetsmiljö ska våra anställda kunna kombinera sitt arbetsliv med aktivt föräldraskap.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Docent Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet fredrik.bynander@fhs.se

Professor Linus Hagström, studierektor för forskarutbildningen i statsvetenskap linus.hagstrom@fhs.se

Monica Häggkvist, HR-specialist, monica.haggkvist@fhs.se

 

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Christian Friman (OFR/S) och Anders Oltorp (OFR/O), tfn 08-553 425 00.

 

Befattningen är tillsatt: Rasmus Andrén

Överklagandehänvisning

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skriftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 24/2018
Published 06.Feb.2018
Last application date 15.Mar.2018 11:59 PM CET