Back

Doktorand i militärteknik med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska System

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.\nMilitärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

På avdelningen för ledningsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på fyra sektioner: ledningssektionen, spelsektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar. Ämnet ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ämnet militärteknik handlar om att förstå hur tekniska system och militär verksamhet påverkar varandra samt hur man kan dra nytta av nya tekniska system för militära ändamål. Vid avdelningen bedrivs även forskning om hur krigsspel kan användas för att pröva praktiska tillämpningar av teorier inom militär utbildning.

Försvarshögskolan söker en doktorand i militärteknik med inriktning cyberoperationer

Försvarshögskolan utlyser härmed i samarbete med Högskolan i Skövde en anställning som doktorand i militärteknik med inriktning cyberoperationer i FHS doktorandprogram med studiestart 2017. Anställningen är placerad på Försvarshögskolan. Samarbetet med Högskolan i Skövde innebär att doktorandens forskarutbildning kommer bedrivas inom ramen för Högskolan i Skövdes examinationsrättigheter.

Bakgrund

Sedan 2008 ingår Försvarshögskolan fullt ut i det civila akademiska utbildningssystemet. Målsättningen är att bli en aktör på alla nivåer i detta system, med utbildning på grund-, avancerad, och forskarnivå.

Försvarshögskolans doktorandprogram har inrättats bl.a. för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen, och är därmed en viktig del i denna process. Inom de närmaste åren kommer behovet av disputerade medarbetare att öka både inom Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan. En målsättning med Försvarshögskolans doktorandprogram är att kunna stödja denna ambition.

Försvarshögskolan har slutit avtal med ett antal universitet och högskolor i Sverige om doktorandprogram. Det innebär att doktorander kan bedriva sin forskarutbildning vid Försvarshögskolan i Stockholm inom ramen för de examinationsrättigheter som dessa svenska universitet och högskolor har. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Forskningsområde

Försvarshögskolans militärtekniska avdelning (MTA) söker en doktorand för att fördjupa forskningen inom operationer i cybermiljön, med en särskild tonvikt på hur en cyberförmåga kan utvecklas och nyttjas för att nå militära mål till en lägre kostnad. Forskning och utbildning vid MTA fokuserar på det ömsesidiga beroendet mellan teknik och operationskonst, med en tydlig koppling till systerämnet krigsvetenskap. Det är således teknikförsörjningen och teknologin snarare än tekniken i sig som står i fokus. Den kontext där systemen skall verka och leverera nytta har speciella förutsättningar, unika för det militära området.

Cybermiljön har under de senaste åren kommit att ses som en egen arena för krigföring. Idag genomförs operationer i cybermiljön, av ett stort antal olika aktörer, för att nå effekter som spänner från irritationsmoment, såsom överbelastningsattacker, till kvalificerade angrepp mot kritisk infrastruktur. Försvarsmakten har här behov av att utveckla sin förmåga att möta kvalificerade antagonistiska cyberhot, dels för att skydda egna system med även för att bidra till samhällets samlade cybersäkerhet. Vidare skall Försvarsmakten kunna nyttja cybermiljön för att stödja och öka effekten i egna operationer, samt för att skapa särskilda effekter.

En öppen fråga är dock hur en relevant cyberförmåga bör utformas, så att den kan generera avsedd militär nytta i hela konfliktspektrat. Det finns därför ett behov av att med akademiska verktyg studera såväl tekniska aspekter som skärningspunkter med områden som personal och organisation, taktik, ekonomi, doktrin, etik, användbarhet och juridik.

Närmare inriktning av doktorandanställningen sker i samråd med handledare.

Utöver egen utbildning på forskarnivå ingår även institutionstjänstgöring, i form av undervisning och administrativt arbete, inom ramen för anställningen med som mest 20 %.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • slutfört kursfordringar om minst 60 högskolepoäng inom informationsteknologi, datavetenskap, eller annat relevant ämnesområde, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.
  • har godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.

Exempel på ämnen som är relevanta är informationssäkerhet, data- och telekommunikation, ledningssystem, underrättelse- och säkerhetstjänst samt tekniskt stöd till specialförbandsverksamhet eller ledningsförband.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, denna bedömning grundar sig på:

vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten vetenskaplig kvalitet på förslag på avhandlingsplan ämnets genomförbarhet och relevans övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Meriterande är

  • Eftersom du kommer att forska om speciella förutsättningar som är unika för det militära området ser vi gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete inom försvarssektorn.
  • Personliga färdigheter inom programmering
  • Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska/engelska.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst fem år. Anställningen tillträds 2017-01-01 eller enligt överenskommelse. En förutsättning för anställning är att du blir antagen som forskarstuderande vid Högskolan i Skövde. Lönesättning sker enligt Försvarshögskolans kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

* Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser

* Personligt brev med beskrivning av sökanden och dennes förväntningar på arbetsuppgifter efter genomfört doktorandprogram

* Kortfattat utkast till forskningsplan (max 3 sidor) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt

* Examensbevis

* Kopia av examensarbete

* Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa

* Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och du kan skicka din ansökan till registrator@fhs.se eller till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk din ansökan dnr Ö 527/2016.

 

I rekryteringsprocessen kommer representant från Försvarsmakten att delta. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

 

Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2016. Målsättning är att fatta beslut om anställning i god tid innan terminstart 2017.

 

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare i Militärteknik, Professor Gunnar Hult (gunnar.hult@fhs.se), Kapten Johan Sigholm (johan.sigholm@fhs.se) eller Kvalificerad forskningshandläggare Andrus Ers (andrus.ers@fhs.se).

 

Vid frågor om antagning till Högskolan i Skövde, kontakta Henrik Svensson (henrik.svensson@his.se)

 

Fackliga företrädare vid Försvarshögskolan är Ronnie Hjorth (SACO), Lars-Johan Nordlund (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S), nås genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

 

Sista ansökningsdag

2016-12-09

 Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number Ö 527/2016
Contact
  • Nike Gårdinger, 08-55342500
Published 12.Dec.2016
Last application date 15.Jan.2017 11:59 PM CET