Back

Doktorand i ledarskap under påfrestande förhållanden

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten. Forskningen vid avdelningen omfattas främst av ämnet militärsociologi.

Försvarshögskolan söker en doktorand i ledarskap under påfrestande förhållanden

Försvarshögskolan utlyser härmed en anställning som doktorand i Ledarskap under påfrestande förhållanden i Försvarshögskolans doktorandprogram med studiestart våren 2018.

Bakgrund

Sedan 2008 ingår Försvarshögskolan fullt ut i det civila akademiska utbildningssystemet. Målsättningen är att bli en aktör på alla nivåer i detta system, med utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Försvarshögskolans doktorandprogram har inrättats bl.a. för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen, och är därmed en viktig del i denna process. Inom de närmaste åren kommer behovet av disputerade medarbetare att öka både inom Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan. Försvarsmakten och Försvarshögskolan har identifierat ett antal befattningar inom organisationen speciellt för disputerade, och har ambitionen att antalet ska öka över tiden. En målsättning med Försvarshögskolans doktorandprogram är att kunna stödja denna ambition.

Försvarshögskolan har slutit avtal med ett antal universitet och högskolor i Sverige om doktorandprogram. Det innebär att doktorander kan bedriva sin forskarutbildning vid Försvarshögskolan inom ramen för de examinationsrättigheter som dessa svenska universitet och högskolor har. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Forskningsområde

Försvarshögskolan söker en doktorand i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden som vid Försvarshögskolan sker genom en koncentration mot pedagogik, psykologi och sociologi. Utgångspunkt för ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden utgörs av Försvarshögskolans två kärnområden – krigföring och krishantering. Ledarskapsämnet innefattar dels en mer traditionellt akademisk kunskapsinriktning, dels en färdighets- och förmågeutvecklande del syftande till att utveckla den militära professionen kopplat mot ledarskap vid samhälleliga insatser, nationellt och internationellt, i samband med risk, kris och/eller (väpnad) konflikt. Forskning inom ramen för den aktuella doktorandtjänsten ska ha relevans utifrån såväl officersutbildningens som Försvarsmaktens behov. Prioriterade forskningsområden inom ledarskapsämnet för den är följande:

 • Personalförsörjning, rekrytering och urval
 • Ledarutveckling
 • Ledarskap och organisation vid risk, kris, konflikt och krig
 • Den militära professionen

Närmare inriktning av doktorandanställningen sker i samråd med handledare.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden och Försvarsmaktens behov.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. I anställningskategorin som denna anställning tillhör är flertalet anställda män varför vi särskilt gärna ser kvinnor som sökande.

Anställningen är tidsbegränsad till fem år på heltid enligt Högskoleförordningen 5 kap. Utöver egen utbildning på forskarnivå ingår även institutionstjänstgöring i form av institutionsarbete såsom undervisning och administrativt arbete, inom ramen för anställningen med 20%. Anställningen tillträds 2018-01-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan ska innehålla:

* Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser

* Personligt brev med beskrivning av sökanden och dennes förväntningar på arbetsuppgifter efter genomfört doktorandprogram

* Kortfattat utkast till forskningsplan (max 3 sidor) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt

* Examensbevis

* Kopia av examensarbete

* Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa

* Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. 

Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2017. Målsättning är att fatta beslut om anställning i god tid innan terminsstart våren 2018.

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesrådets ordförande i Ledarskap under påfrestande förhållanden docent, Erik Hedlund, erik.hedlund@fhs.se eller Kvalificerad forskningshandläggare, Andrus Ers, Andrus.Ers@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S).

Alla nås per telefon genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

 

 Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Salary Månadslön
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number Ö 495/2017
Contact
 • Erik Hedlund, docent , 08-55342500 erik.hedlund@fhs.se
 • Andrus Ers, kvalificerad forskningshandläggare, 08-55342500 andrus.ers@fhs.se
Union representative
 • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
 • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
 • Christian Friman, OFR/S, 08-553 425 00
Published 30.Oct.2017
Last application date 11.Nov.2017 11:59 PM CET