Back

Biträdande lektor i ledarskap - tillsatt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten. Forskningen vid avdelningen omfattas främst av ämnet militärsociologi.

Försvarshögskolan söker en biträdande lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden

Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan på institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas studerande i civila utbildningar och studerande inom militära utbildningsprogram. Institutionen har tre avdelningar och tre centrumbildningar. Institutionen ansvarar även för högskolepedagogisk verksamhet och ger kurser för civila och militära lärare inom Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att meritera sig inom självständig forskning men också att delta i undervisning och administrativa arbeten inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Undervisning kan förekomma både inom den civila ledarskapsutbildningen och inom de militära programmen.

I arbetsuppgifterna ingår även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället. Det innebär bl a att:

leda och delta i olika forskningsprojekt
medverka till utveckling av kurser och administration
medverka till utveckling av undervisningsmateriel och metoder
medverka i utarbetande och genomförande av examinationer
delta i forskningsansökningar


Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

En biträdande lektor vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat senast 1 år efter att anställningen påbörjades.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder

Förmåga till självständig forskning av god kvalitet i ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden inriktning sociologi, psykologi, pedagogik eller i angränsande discipliner som statsvetenskap, krishanteringsstudier och företagsekonomi.
Dokumenterad pedagogisk skicklighet som lärare inom högskola eller universitet och erfarenhet av kursutveckling, helst inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden eller i angränsande discipliner och ämnen enligt ovan.
Dokumenterad metodologisk skicklighet i flerdisciplinär forskning och/eller undervisning.
Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten och ett nätverk inom militära organisationer och krismyndigheter

Den sökande skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Som person har du god samarbetsförmåga och är initiativrik, självständig och har genom din lärargärning utvecklat ett genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställning

Anställningen är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Befattningen är en anställning för meritering med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Anställningen är placerad i Stockholm. Önskat tillträde är 2018-02-01 eller enligt överenskommelse.

Din ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast 13 december.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av

Robert Egnell, Institutionschef, 08-553 72 768
Jan Fredriksson, Chef Ledarskapsavdelningen, 070-550 76 05
Monica Häggkvist, HR-specialist, 08-553 42 574

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S). Försvarshögskolans växel: 08-553 425 00.

Befattningen är tillsatt: Helena Hermansson och Sara Bondesson

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skiftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.

 

 

Type of employment Seasonal Work
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 104/2017
Published 21.Nov.2017
Last application date 13.Dec.2017 11:59 PM CET