Back

Biträdande lektor i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

På strategiavdelningen bedrivs forskning och utbildning i krigsvetenskap. Strategiavdelningen präglas av mötet mellan civil och militär personal där expertis skapas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Flera av avdelningens lärare anlitas ofta som experter inom dagsaktuella frågor om strategi och den militära professionen.
Utbildningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på kurser om militärstrategi, militär maktutövning, försvarsplanering, civil-militära relationer och strategifrågor i norra Europa. Kurser som genomförs av lärare vid avdelningen finns inom bl.a. forskarutbildningen i krigsvetenskap, masterprogrammet i politik och krig, officersprogrammet, FHS kandidatprogram och det högre officersprogrammet. Forskningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter. Detta inkluderar bl.a. frågor om avskräckning, interaktionen mellan politiska mål och militära medel och metoder, civil-mi

Försvarshögskolan söker biträdande lektor i krigsvetenskap

Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Forskningen i krigsvetenskap fokuserar på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser forskning och undervisning inom ämnet krigsvetenskap. Administrativa uppgifter ingår i arbetet och det förväntas att den som anställs söker forskningsmedel enskilt eller i samarbete med andra. Anställningen kan innebära kursansvar och arbete med examination. I arbetsuppgifterna ingår även att stödja i arbetet med ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället.

Tjänsten är placerad vid strategiavdelningen, Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom området. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst sju år innan ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder (i en sammanvägd bedömning):

Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom krigsvetenskap som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
Metodologisk bredd i forskningen avseende både kvalitativa och kvantitativa metoder
Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.
Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt erfarenhet av arbete med att ansöka om forskningsanslag.
Det är meriterande med officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och/eller engelska. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen
Anställningen är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Befattningen är en anställning för meritering med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista) samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för den utlysta tjänsten positionen. Vi vill att du i ett särskilt brev berättar hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller forskning och utbildning.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Använd gärna vår mall för ansökan, som du hittar på www.fhs.se/jobb.

Upplysningar:

Professor Jan Ångström jan.angstrom@fhs.se, chef Strategiavdelningen Öv Carl van Duin carl-van.duin@fhs.se.

Facklig representanter: Ronnie Hjorth SACO, Anders Oltorp OFR/O och Christian Friman OFR/S. Försvarshögskolans växel: 08-55342500.

Befattningen är tillsatt: Ilmari Käihkö, Kristin Ljungkvist och Niklas Karlén.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skiftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 126/2017
Published 01.Dec.2017
Last application date 14.Dec.2017 11:59 PM CET